Cześć dla Jeszui Mesjasza

Ojcze, bo tak Ci się podobało

Cześć dla Jeszui Mesjasza
“22. Gdyż Ojciec ani nikogo nie sądzi, ale cały sąd oddał Synowi,
23. by wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna nie czci Ojca, który go posłał.”
Jana 5:22-23 [NBG]
“13. Usłyszałem również, jak całe stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i na morzu oraz wszystko, co się w nich znajduje, mówiło: „Siedzącemu na tronie i Barankowi uwielbienie, cześć, chwała i panowanie na wieki wieków”.”
Objawienie 5:13 [BPa]


Jednorodzony Syn Boży

“14. A to Słowo prorocze zostało wcielone w życie, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.

18. Boga nikt nigdy nie widział; on jednorodzony Syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział.”
Jana 1:14, 18 [BG]


Pierworodny Syn Boga

“15. Który jest obrazem Boga niewidzialnego, i pierworodny wszystkich odnowionych stworzeń.
16. Albowiem przezeń odtworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego odtworzone jest.”
Kolosan 1:15-16
“1. ​NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO I SŁOWO BYŁO OD BOGA A BOSKIE BYŁO SŁOWO
2. ONO BYŁO NA POCZĄTKU OD BOGA [rodzaju 3:15 “I nieprzyjaźń wprowadzam między ciebie a niewiastę, pomiędzy twoje potomstwo a jej potomstwo. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”]
3. WSZYSTKO ZACZĘŁO ISTNIEĆ PRZEZ NIE A BEZ NIEGO [słowa Wiekuistego] NIC NIE ZACZĘŁO ISTNIEĆ TYM CO ZACZĘŁO ISTNIEĆ
4. POPRZEZ NIE BYŁO ŻYCIE A ŻYCIE JEST ŚWIATŁEM LUDZI
5. I ŚWIATŁO ŚWIECI W CIEMNOŚCI A CIEMNOŚĆ GO /czyli światła/ NIE PRZEMOGŁA”
Jana 1:1-5 [BPA]
“11. Wówczas ujrzałem niebo otwarte: Oto biały koń! Jego Jeździec nazywa się Wierny i Prawdziwy, On sądzi i walczy sprawiedliwie.
12. Oczy Jego płoną jak ogień, a na głowie ma liczne diademy oraz wypisane imię, którego nie zna nikt poza Nim.
13. Ubrany jest w szatę zabarwioną krwią i ma imię ma „Słowo Boga”.
14. A towarzyszy Mu wojsko niebieskie na białych koniach, ubrane w biały, czysty bisior.
15. Z Jego ust wychodzi ostry miecz, aby pobił nim narody. On sam będzie je pasł laską żelazną. On też wyciśnie w tłoczni wino zapalczywego gniewu Boga Wszechmocnego.”
Objawienie Jana 19:11-15 [BPA]


Jest Synem Bożym a nie Bogiem

“35. I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch święty zstąpi na ciebie ​​​i moc Najwyższego zacieni cię. ​​​Dlatego też to, co się narodzi, ​​​będzie święte i będzie nazwane ​​​Synem Bożym.”
Łukasza 1:35 [BW]
“34. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym.”
Jana 1:34 [BW]
“36. Do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?”
Jana 10:36 [BW]
“27. Rzecze mu: Tak, Panie! Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat.”
Jana 11:27 [BW]
“7. Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym.”
Jana 19:7 [BW]
“31. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.”
Jana 20:31 [BW]
“20. A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym.”
Dzieje apostolskie 9:20 [BW]
“15. Jeśli ktoś uznaje, że Jeszua jest Synem Bożym, Bóg pozostaje w jedności z nim, a on z Bogiem..”
1 Jana 4:15 [KŻNT]
“5. Dziecię nam się urodziło, syn, i zostało nam dane. Na jego barkach spoczęła władza. Otrzyma ono imię Wysłannik Wielkiego Planu. Ja bowiem wyślę pokój dla rządców, pokój i uleczenie przez niego.
6. Jego władza wielka, a dla jego pokoju na tronie Dawida nie ma granic. Umocni jego królowanie i zapewni trwanie w sprawiedliwości i prawie od teraz i na wieczne czasy. Sprawi to żarliwość Pana Zastępów.”
Izajasza 9:5-6 [SEPTUAGINTA]
“24. Na końcu, gdy zniszczy wszelkie zwierzchności i wszelką władzę, i moc, przekaże Królestwo Bogu i Ojcu.
25. Potrzeba, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.
26. Ostatnim wrogiem, jaki zostanie pokonany, będzie śmierć,
27. wszystko bowiem rzucił pod Jego stopy. Kiedy mówi, że zostało poddane wszystko, to oczywiście, oprócz Tego, który Mu wszystko podporządkował.
28. Kiedy już wszystko zostanie Mu poddane, wówczas i Syn zostanie poddany Temu, który poddał Mu wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.”
1 Koryntian 15:24-28 [BPa]


Jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi

“6. Jezus mu odpowiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze Mnie.”
Jana 14:6 [BPa]
“5. Bo Bóg jest jeden i jeden jest tylko Pośrednik między Bogiem a ludzkością, Jeszua Mesjasz, sam również człowiek,
6. który oddał siebie jako okup za wszystkich, zaświadczając przez to w najwłaściwszym czasie o zamiarze Bożym.”
1 Tymoteusza 2:5-6 [KŻNT]
“12. Uroczyście zapewniam was: Kto wierzy we Mnie, będzie dokonywał takich samych dzieł, jakie Ja czynię, a nawet dokona większych od nich, ponieważ Ja odchodzę do Ojca.
13. O co tylko poprosicie w moje imię, spełnię to, aby Ojciec został uwielbiony w Synu.
14. Jeśli o coś poprosicie w moje imię, Ja to spełnię.”
Jana 14:12-14 [BPa]
“23. W owym dniu o nic nie będziecie Mnie już pytać. Uroczyście zapewniam was: O cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje, da wam.
24. Dotychczas nie prosiliście o nic w imię moje. Proście więc, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna.”
Jana 16:23-24 [BPa]
“20. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.”
Efezjan 5:20 [KUL]
“6. Lecz teraz dzieło, które powierzono do wykonania Jeszui, znacznie przewyższa ich dzieło, tak jak lepsze jest przymierze, którego On jest pośrednikiem. Bo przymierze to zostało uczynione Torę na podstawie lepszych obietnic.”
Hebrajczyków 8:6 [KŻNT]
“14. to o ileż bardziej krew Mesjasza, który przez ducha wiecznego ofiarował siebie Bogu jako ofiarę bez skazy, oczyści nasze sumienia od dzieł wiodących do śmierci, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu!
15. To na podstawie tej śmierci jest On pośrednikiem nowego przymierza. Ponieważ nastąpiła śmierć, która wyzwała ludzi z przewinień popełnionych pod pierwszym przymierzem, ci, którzy zostali powołani, mogą otrzymać obiecane wieczne dziedzictwo.”
Hebrajczyków 9:14-15 [KŻNT]


Przez słuchanie i naśladowanie Go

“6. Kto twierdzi, że trwa w jedności z Nim, powinien wieść swoje życie tak jak On.”
1 Jana 2:6 [KŻNT]
“21. Bo do tego zresztą zostaliście wezwani, bo i Mesjasz cierpiał dla was, pozostawiając wzór, abyście podążyli w Jego ślady.
22. “On grzechu nie popełnił, nie było w Jego ustach żadnego podstępu“.”
1 Piotra 2:21-22 [KŻNT]
End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły