O nas

O nas – podstawy
1. STWÓRCA BÓG OJCIEC JHWH jest jeden i tylko jeden /echad/ bez pogańskich doktryn i manipulacji słownych typu: trójca, dwójca, wcielony, itp. [Mateusza 12:29; 5 Mojż. 6:4; 10:12; 30:6]

Mk 12:29 Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. [Warszawska]

Pwt 6:4 Słuchajże Izraelu: JHWH, Bóg nasz, JHWH jeden jest. [Gdańska]

Pwt 10:12 A teraz, Izraelu, czegoż JHWH, Bóg twój, żąda od ciebie? jedno abyś się bał JHWH, Boga twego, a chodził we wszystkich drogach jego; abyś go miłował i służył JHWH, Bogu twemu, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiéj duszy twojéj. [Gdańska]

Pwt 30:6 I obrzeże JHWH, Bóg twój, serce twoje, i serce nasienia twego, abyś miłował JHWH, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiéj duszy twojéj, abyś mógł żyć. [Gdańska]

2. Naszą wiarę w Boga Ojca JHWH opieramy na zbiorze Pism Świętych, którym posługiwali się Jeszua Pomazaniec i jego 12 apostołów, w tym Henocha, Machabejskie, Syracha, Księga Mądrości Barucha itd. [Dzieje 17:10-11; Łukasza 24:44-45]

Dz 17:10 Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei; ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Judejczyków,
Dz 17:11 Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. [Warszawska]

Łk 24:44 I rzekł do nich: To właśnie te słowa powiedziałem wam, kiedy jeszcze byłem z wami: Musi wypełnić się wszystko, co o mnie napisano w prawie Mojżeszowym, w prorokach i w psalmach.
Wtedy nauczył ich rozumieć [te, które badali w Tesalonice] pisma
. [Poznańska]

2. a) Uważamy, iż tylko wypowiedzi Najwyższego zawierające zwroty jak: "przemówił JHWH", "JHWH rzekł", "I rzekł Bóg", itp. oraz teksty w oryginalnym języku są „natchnione” i mają prawo być zwane "SŁOWEM BOŻYM", a każdy tekst tłumaczony na inny język jest wątpliwy/tendencyjny, dotyczy to także tłumaczenia interlinearnego czy wszelkiej maści słowników biblijnych.
Przykład:

Jn 1:18 Boga nikt nigdy nie widział; on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiém, ten nam opowiedział. [Gdańska]

Jn 1:18 Boga nikt nigdy nie widział: jednorodzony bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam go poznać. [Poznańska]

Jn 1:18 θεονG G2316GOD ουδειςG G3762NO ONE εωρακενG G3708 [G G5758] HAS SEEN πωποτεG G4455AT ANY TIME; οG G3588THE μονογενηςG G3439ONLY BEGOTTEN υιοςG G5207SON, οG G3588WHO ωνG G5607 [G G5752] IS ειςG G1519IN τονG G3588THE κολπονG G2859BOSOM τουG G3588OF THE πατροςG G3962FATHER, εκεινοςG G1565HE εξηγησατοG G1834 [G G5662] DECLARED “HIM”. [IGNT+]

3. DEKALOG jest naszą podstawową TORĄ, cały i dosłowny. Dekalog na dwóch tablicach dany ludziom napisany „palcem” Wiekuistego i złożony w najświętszym miejscu – skrzyni świadectwa

Wj 20:2 Jam jest JHWH, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Wj 20:3 Nie będziesz miał, obok Mnie, żadnych bogów.

Wj 20:4 Nie będziesz czynił żadnego obrazu i żadnego wyobrażenia ani tego, co na niebie, ani tego, co na ziemi, ani tego, co w wodzie, ani tego, co pod ziemią.
Wj 20:5 Nie będziesz się im kłaniał ani nie będziesz im służył, gdyż Ja, JHWH, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym i za występki ojców zsyłam kary na ich dzieci, aż do trzeciego i czwartego pokolenia tak będzie z tymi, którzy Mnie nienawidzą;
Wj 20:6 Natomiast aż po tysiączne pokolenie będę okazywał miłosierdzie tym, którzy Mnie miłują zachowując moje przykazania.

Wj 20:7 Nie będziesz przysięgał na imię JHWH, Boga twego(aby ukryć kłamstwo), bo JHWH nie omieszka ukarać tego, kto przysięga na Jego imię.

Wj 20:8 Pamiętaj o dniu odpocznienia(heb. szabat)! Niech to będzie dla ciebie dzień oddzielony(heb. kadosz).
Wj 20:9 Przez sześć dni wolno ci pracować i wykonywać wszystkie twoje prace.
Wj 20:10 Siódmy jednak dzień jest odpocznieniem dla uczczenia JHWH, Boga twojego. Żadnych prac nie będziecie w tym dniu wykonywali ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec mieszkający w obrębie twoich murów.
Wj 20:11 JHWH bowiem przez sześć dni stwarzał niebo, ziemię, morze i wszystko, co one zawierają, a dnia siódmego odpoczywał. Dlatego zesłał JHWH szczególne błogosławieństwo na dzień odpocznienia i oddzielił go.

Wj 20:12 Okazuj szacunek ojcu twojemu i matce twojej, abyś mógł długo żyć na tej ziemi, którą JHWH, twój Bóg, daje ci w posiadanie.

Wj 20:13 Nie będziesz mordował.

Wj 20:14 Nie będziesz cudzołożył.

Wj 20:15 Nie będziesz kradł, zniewalał człowieka(kradł jego wolność).

Wj 20:16 Nie będziesz świadczył fałszywie(w sprawach spornych) przeciwko twemu bratu.

Wj 20:17 Nie będziesz pożądał(wyłudzał żadnych zasobów) domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani jego sługi, ani służebnicy, ani jego wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego.

4. Jeszua Pomazaniec z miasta Betlejem/Nazaret jest naszym Panem, obiecanym Mesjaszem, o którym napisano w prawie Mojżeszowym, w Prorokach i w Psalmach. [Łukasza 24:44; Daniela 9:25-27; Izajasza 9:5-6; Psalm 110:1-4]

Łk 24:44 I rzekł do nich: To właśnie te słowa powiedziałem wam, kiedy jeszcze byłem z wami: Musi wypełnić się wszystko, co o mnie napisano w prawie Mojżeszowym, w prorokach i w psalmach. [Poznańska]

Dn 9:25 Wiedz i zrozum: Od wyjścia nakazu, aby przywrócić i odbudować Jerozolimę, do [ukazania się] pomazańca-księcia, siedem tygodni. Po upływie sześćdziesięciu dwóch tygodni zostaną znów odbudowane plac i rów, ale w czasach ucisku.
Dn 9:26 po upływie sześćdziesięciu dwóch tygodni pomazaniec zostanie stracony i nie będzie miał [następcy]. Miasto i sanktuarium zniszczy naród księcia, który przyjdzie, a dokona się to pośród powodzi. Wojna będzie do końca i zniszczenie postanowione.
Dn 9:27 Uczyni mocne przymierze z wieloma podczas jednego tygodnia. W połowie tygodnia sprawi, że ustanie ofiara krwawa i ofiara pokarmów. Na skrzydle [ołtarza] będzie ohyda spustoszenia, aż postanowiona kara rozleje się nad niszczycielem. [Poznańska]

Iz 9:5 Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na Jego barkach władza spoczywa. I nazwane będzie imieniem: cudowny doradca, bóg mocny, ojciec wieczności, książę pokoju
Iz 9:6 aby rozprzestrzeniło się [Jego] panowanie i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, aby utwierdzić go i wzmocnić poprzez prawo i sprawiedliwość odtąd i aż po wieczność; gorliwość JHWH zastępów to sprawi. [Poznańska]

Ps 110:1 Psalm Dawida. Uroczysta wypowiedź JHWH do mego pana: “Usiądź po mej prawicy, aż położę wrogów twoich jako podnóżek dla twych stóp”
Ps 110:2 Berło twej potęgi poszerzy JHWH z Syjonu. Panuj pośród twoich nieprzyjaciół.
Ps 110:3 Twe panowanie na górach świętych od dnia twych narodziny od łona, od zarania twej młodości, która jest jak rosa.
Ps 110:4 JHWH przysięgał i nie będzie żałował: Tyś na wieki kapłanem na podobieństwo Melchizedeka. [Poznańska]

4. a) Jeszua Pomazaniec jest tylko i wyłącznie stworzycielem nowego duchowego stworzenia. Prawdą, Drogą i Życiem - duchowym mentorem/pośrednikiem prowadzącym do właściwego ducha TORY - jego i naszego Boga Ojca JHWH [2 Kor. 5:17-18; Jana 5:24-27]

2Ko 5:17 Tak więc, jeśli ktoś jest w chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
2Ko 5:18 A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, [Warszawska]

Jn 5:24 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mojej nauki i wierzy temu, kto mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale już przeszedł ze śmierci do życia.
Jn 5:25 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zbliża się godzina – a nawet już nadeszła – w której umarli usłyszą głos syna bożego. Ci zaś, którzy usłyszeli, żyć będą.
Jn 5:26 Bo jak Ojciec ma życie w sobie, tak też dał synowi, aby miał życie w sobie.
Jn 5:27 Dał mu też władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. [Poznańska]

4. b) Jeszua Pomazaniec nie przyszedł tworzyć kościoła. Posłany był wyłącznie aby odszukać i odkupić zaginione owce z domu Izraela, które Bóg rozproszył pomiędzy narody, gdy zgrzeszyły. [Dzieje ap. 15:15-18; Mateusza 15:24; Ezechiela 34:11-16; Hebrajczyków 13:20]

Dz 15:15 Potwierdzają to zresztą słowa napisane przez proroków:
Dz 15:16 “Potem powrócę i odbuduję upadły dom Dawida, odbuduję jego ruiny i podźwignę go.
Dz 15:17 Aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie ludy, nad którymi wzywa się Imienia mego – mówi Pan, który to wszystko czyni”
Dz 15:18 słowa znane od wieków. [Poznańska]

Mt 15:24 A On, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. [Warszawska]

Eze 34:11 Albowiem tak mówi Pan, JHWH: Oto Ja sam będę się troszczył o moją trzodę i będę jej doglądał.
Eze 34:12 Jak pasterz opiekuje się swą trzodą w dniu, w którym znajduje się wśród swych rozproszonych owiec, tak [Ja] będę się opiekował moimi owcami, wyrwę je z każdego miejsca, gdzie zaginęły w dzień mglisty i bardzo zachmurzony.
Eze 34:13 Wywiodę je z narodów, zbiorę z krajów i sprowadzę je do ziemi, i będę je pasł na górach izraelskich, po potokach i we wszystkich zamieszkałych okolicach kraju.
Eze 34:14 Będę je pasł na dobrym pastwisku. Tam na górach wyżyny izraelskiej będzie ich pastwisko. Będą przebywały na dobrym pastwisku i na tłustych wypasach, na górach izraelskich będą się pasły.
Eze 34:15 Ja będę pasł moją trzodę i Ja będę ją pędził na leże – wyrocznia Pana, JHWH.
Eze 34:16 Zbłąkanej będę szukał, tą, która się odłączy, zawrócę, mającą złamanie opatrzę, chorą wzmocnię, tej zaś, która jest tłusta i mocna, będę strzegł. Będę ją pasł w prawości. [Poznańska]

Heb 13:20 A Bóg pokoju, ten, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spomiędzy umarłych wielkiego pasterza owiec, pana naszego Jezusa, [Poznańska]

4. c) Jeszua Pomazaniec nie unieważnił tzw. starego testamentu - tylko zawarł "Nowe/Odnowione Przymierze". [Mateusza 5:17-19; 26:26-28]

Mt 5:17 Nie sądźcie, że przyszedłem, aby znieść torę czy proroków. Nie przyszedłem znieść, lecz nadać pełnię.
Mt 5:18 Tak jest! Powiadam wam, że dopóki niebo i ziemia nie przeminą, nie zniknie z tory nawet jeden jud ani kreska, aż wydarzy się wszystko, co musi się wydarzyć.
Mt 5:19 Kto zatem nie przestrzega najmniejszego z tych micwot i tak naucza innych, będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebios. Kto jednak przestrzega i tak naucza, będzie nazwany wielkim w królestwie niebios. [PBZNT]

Mt 26:26 A kiedy jedli, wziął Jezus chleb i odmówiwszy błogosławieństwo połamał go i rozdał uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie! To jest ciało moje.
Mt 26:27 A potem biorąc kielich, odmówił dziękczynienie i podał im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy.
Mt 26:28 To jest bowiem krew moja, krew Przymierza, która będzie wylana za wielu na odpuszczenie grzechów. [Warszawsko-Praska]

4. d) Jeszua Pomazaniec nie miał preegzystencji – jest to pogańska doktryna wtłoczona szczególnie w NT. „Był od początku” – jako proroctwo o NIM, zapowiedziany pierwszy raz w Edenie. [Rodzaju 3:15]

Rdz 3:15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty ugodzisz je w piętę. [Warszawsko-Praska]

4. e) Jeszua Pomazaniec został „zrodzony” w chwili zmartwychwstania [Dzieje 13:30-34; Rzymian 1:4]

Dz 13:30 ale Bóg wskrzesił go z martwych.
Dz 13:31 Przez wiele dni ukazywał się tym, którzy z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy, oni to teraz są świadkami wobec ludzi.
Dz 13:32 A my zwiastujemy wam dobrą nowinę obiecaną ojcom,
Dz 13:33 którą wobec nas, ich dzieci, Bóg wypełnił, wskrzeszając Jezusa, jak to zostało napisane w drugim psalmie: “Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem [TEN ZWROT  Z KONTEKSTU DOTYCZY MOMENTU WSKRZESZENIA A NIE PREEGZYSTĘCJĘ]“.
Dz 13:34 A że Go wskrzesił z martwych, aby już więcej nie uległ rozkładowi, tak to zapowiedział: “Wypełnię obietnicę daną Dawidowi, w którą wierzyć należało“. [Poznańska]

Rz 1:4 Który według ducha uświęcenia został ustanowiony synem bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie chrystusie, panu naszym, [Warszawska]

4. f) Jeszua Pomazaniec nie jest „Bogiem równym Ojcu, jego częścią, wcieleniem, wszechmocnym, itp.” ale jest bogiem w sensie danej mu funkcji sędziego narodów /żeby to zrozumieć, to trzeba nawrócić się w myśleniu do hebrajskiego znaczeniu słowa „bóg”/ [2 Mojż. 4:16; 7:1; Psalm 82:1-8; Jana 10:33-36]

Wj 4:16 On będzie za ciebie przemawiał do ludu, będzie zatem [jak gdyby] twoimi ustami, ty zaś będziesz dla niego bogiem. [Poznańska]

Wj 7:1 Ale JHWH rzekł do Mojżesza: Uważaj! Ja ustanawiam cię bogiem dla faraona, natomiast brat twój Aaron będzie twoim prorokiem. [Poznańska]

Ps 82:1 Psalm Asafa. Bóg staje na zgromadzeniu bożym, sprawuje sąd pośród bogów:
Ps 82:2 “Jak długo jeszcze niesprawiedliwie sądzić będziecie i popierać sprawę złoczyńców? Pauza
Ps 82:3 Stawajcie w obronie słabego i sieroty, oddajcie sprawiedliwość nędznemu i ubogiemu!
Ps 82:4 Ratujcie nieszczęśnika i biedaka, wyzwólcie go z rąk złoczyńców!”
Ps 82:5 Nie pojmując, nie rozumiejąc, chodzą w ciemnościach, a wszystkie podwaliny ziemi się chwieją.
Ps 82:6 Myślałem: “Wy wszyscy bogami jesteście i synami Najwyższego.
Ps 82:7 Ale pomrzecie jak inni śmiertelni i upadniecie jak każdy z możnych”.
Ps 82:8 Powstań, Boże, sprawuj sąd nad ziemią, bo Twoją własnością są wszystkie narody. [Poznańska]

Jn 10:33 Judejczycy odrzekli: Nie kamienujemy Cię za dobre dzieło, ale za bluźnierstwo, że będąc człowiekiem czynisz się Bogiem.
Jn 10:34 Odrzekł im Jezus: Czyż w prawie nie napisano: “Rzekłem: Bogami jesteście“?
Jn 10:35 Pismo więc nazwało bogami tych, do których skierowane było słowo Boże – a Pisma nie można zmienić
Jn 10:36 wy zaś do Mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, bo powiedziałem: Jestem synem bożym. [Poznańska]

4. g) Nie jest synem typu „Bóg zrodzony przez Boga”. Jest usynowiony jak i inni wybrani z wierności i zachowywanej prawości [Dzieje 8:14-16; 23:6; Psalm 29:1-2; 1 Samuela 24:17; Jana 8:39]

Rz 8:14 Ci wreszcie, którymi duch boży kieruje, są synami Boga.
Rz 8:15 Nie otrzymaliście przecież ducha niosącego niewolę, która by znów miała rodzić strach, lecz otrzymaliście ducha dającego synostwo, dzięki czemu możemy wołać: Abba! Ojcze!
Rz 8:16 Ten właśnie Duch świadczy wobec naszego ducha, że jesteśmy dziećmi /synami/ Boga. [Poznańska]

Hi 1:6 I stało się niektórego dnia, gdy przyszli synowie boży, aby stanęli przed JHWH, że téż przyszedł i szatan między nich. [Gdańska]

Dz 23:6 Świadomy, że część sanhedrynu stanowili saduceusze, a resztę faryzeusze, Paweł zawołał: “Bracia! Jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów, a sądzi mnie się z powodu nadziei w zmartwychwstanie”. [Poznańska]

Ps 29:1 Psalm Dawida. Oddajcie JHWH, synowie boży, oddajcie JHWH chwałę i [wysławiajcie Jego] moc;
Ps 29:2 oddajcie JHWH chwałę, należną Jego Imieniu, w świętych szatach padnijcie na twarz przed JHWH! [Poznańska]

1Sm 24:17 Gdy Dawid skończył mówić te słowa do Saula, Saul zapytał: Czy jest to twój głos, synu mój, Dawidzie? I zaczął Saul płakać głośno [Poznańska]

Jn 8:39 Odpowiedzieli Mu: – Naszym ojcem jest Abraham. Mówi im Jezus: Gdybyście byli dziećmi /synami/ Abrahama, wypełnialibyście dzieło Abrahama. [Poznańska]

5. Naszym głównym celem jest:

– tworzenie społeczności braterskiej w domowej atmosfery – opartej na miłości, gościnności i wzajemnym zaufaniu. 

“Jn 13:35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. [Warszawska]”

– czytaniu Słowa Bożego, głoszeniu tegoż Słowa (patrz pkt. 2a)

– nauczaniu prawdziwego znaczenia DEKALOGU (patrz pkt. 3) i czynieniu świętych/oddzielonych synów i córek Najwyższemu ze wszystkich narodów.

“Mk 16:15 Rzekł do nich: “Idąc po całym świecie, głoście Dobrą Nowinę wszelkiemu stworzeniu.
Mk 16:16 Kto zaufa i zostanie zanurzony, będzie zbawiony; kto nie zaufa, będzie potępiony. [PBZNT]”

– zanurzeniu „nawróconych Dzieje ap. 15:16-21” po grecku „baptizo” przez pełne zanurzenie w imię Jeszua.

Dz 2:38 Kefa odrzekł im: “Odwróćcie się od grzechu, powróćcie do Boga i niech mocą władzy Jeszui Mesjasza każdy z was zostanie zanurzony w przebaczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar Ruach Ha-Kodesz! [PBZNT]

“Dz 8:36 A gdy jechali drogą, dotarli do miejsca, gdzie było trochę wody, i eunuch rzekł: “Spójrz, jest woda! Czy coś stoi na przeszkodzie, abym mógł zostać zanurzony?”
Dz 8:37 *
Dz 8:38 Kazał zatrzymać wóz, po czym obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i Filip go zanurzył. [PBZNT]”

6. Celebrujemy Święta Boga JHWH z 3 księgi Mojżeszowej 23 rozdział wg. kalendarza księżycowego.

Kpł 23:1 JHWH tak przemówił do Mojżesza:
Kpł 23:2 Oznajmij synom Izraela: Oto uroczystości JHWH, które będziecie ogłaszać jako [dni] gromadzenia się przy świętym [Przybytku].
Kpł 23:3 Przez sześć dni będzie trwała praca, ale siódmego dnia będzie uroczysty szabat, zgromadzenie świąteczne; nie będziecie wykonywali żadnej pracy, bo to odpoczynek poświęcony JHWH we wszystkich waszych siedzibach.
Kpł 23:4 Oto uroczystości JHWH, świąteczne zgromadzenia, które będziecie ogłaszać w ustalonym czasie:
Kpł 23:5 W czternastym dniu pierwszego miesiąca, o zmierzchu [rozpoczyna się] Pascha na cześć JHWH.
Kpł 23:6 W piętnastym dniu tegoż miesiąca będzie Święto Przaśników dla JHWH. Przez siedem dni macie spożywać [tylko] przaśne chleby.
Kpł 23:7 W pierwszym dniu będziecie mieli święte zgromadzenie – nie będziecie wykonywali żadnej pracy służebnej.
Kpł 23:8 Przez siedem dni będziecie składali ofiary spalane dla Jahwe. W siódmym dniu odbędzie się święte zgromadzenie – nie będziecie wykonywali żadnej pracy służebnej.
Kpł 23:9 I tak mówił JHWH dalej do Mojżesza:
Kpł 23:10 Oznajmij synom Izraela: Gdy już wejdziecie do tego kraju, który wam daję, i rozpoczniecie żniwa, wtedy przyniesiecie do kapłana [pierwszy] snop jako początek waszego żniwa.
Kpł 23:11 On zaś podniesie obrzędowo ten snop ku JHWH, aby [JHWH] był dla was łaskawy. Kapłan dokona tego obrzędowego kołysania nazajutrz po święcie.
Kpł 23:12 W dniu, w którym ofiarujecie ten snop na obrzęd kołysania, przygotujecie też rocznego baranka bez skazy na całopalenie dla JHWH.
Kpł 23:13 Do tego [dodacie] jako ofiarę z pokarmów dwie dziesiąte [efy] najlepszej mąki zaczynionej z oliwą na spalenie ku czci JHWH, jako ofiarę przyjemnej woni; do tego czwartą część hinu wina jako ofiarę z płynów.
Kpł 23:14 A nie będziecie jedli chleba ani prażonych ziaren, ani świeżych kłosów aż do dnia, w którym przyniesiecie dar ofiarny dla swego Boga. Będzie to wieczystym prawem dla waszych pokoleń we wszystkich waszych siedzibach.
Kpł 23:15 Od drugiego dnia szabatu, tj. od dnia, w którym przynieśliście snop na obrzęd kołysania, obliczycie sobie siedem pełnych tygodni.
Kpł 23:16 Do dnia następującego po siódmym tygodniu obliczycie zatem pięćdziesiąt dni. Wtedy złożycie dla JHWH nową ofiarę z pokarmów.
Kpł 23:17 Przyniesiecie bowiem ze swoich siedzib na ofiarnicze kołysanie dwa chleby, zrobione z dwóch dziesiątych części [efy] najlepszej mąki, zakwaszone i wypieczone – to są pierwociny dla JHWH.
Kpł 23:18 Obok tego chleba złożycie siedem rocznych baranków bez skazy, jedno młode cielę i dwa barany. One będą całopaleniem dla JHWH razem z ofiarą z pokarmów i z wina, [ofiarą] miłej woni spaloną dla JHWH.
Kpł 23:19 Złożycie też jednego kozła jako ofiarę przebłagalną i dwa roczne baranki na ofiarę dziękczynną.
Kpł 23:20 Razem z chlebem z pierwocin i dwoma barankami kapłan dokona obrzędu ofiarniczego kołysania ich przed JHWH. Będą to święte ofiary dla JHWH, przeznaczone dla kapłana.
Kpł 23:21 W tym samym dniu ogłoście, aby odbyło się u was święte zgromadzenie. Nie wykonujcie żadnej pracy służebnej. Będzie to wieczystym prawem dla waszych pokoleń we wszystkich siedzibach.
Kpł 23:22 Kiedy będziecie żniwować na swojej ziemi, nie ogołacajcie przy tym pola do samego końca i nie zbierajcie resztek pozostałych kłosów: pozostawcie je dla biedaka i dla przybysza. Jam jest JHWH, wasz Bóg.
Kpł 23:23 JHWH tak przemówił do Mojżesza:
Kpł 23:24 Ogłoś to synom Izraela: W pierwszym dniu siódmego miesiąca będziecie obchodzili uroczysty szabat: trąbienie w róg i święte zgromadzenie.
Kpł 23:25 Nie będziecie [wtedy] wykonywać żadnej pracy służebnej, ale złożycie ofiary spalane dla JHWH.
Kpł 23:26 JHWH tak przemówił do Mojżesza:
Kpł 23:27 W dziesiątym dniu tego samego – siódmego miesiąca – będziecie obchodzili Dzień Pokutny [i] odbędzie się święte zgromadzenie: będziecie pościć i składać ofiary spalane na cześć JHWH.
Kpł 23:28 W tym dniu nie będziecie wykonywali żadnej pracy, bo to jest Dzień Pokutny dla złożenia zadośćuczynienia za wasze winy wobec JHWH, waszego Boga.
Kpł 23:29 Każdy, kto w tym dniu nie będzie pościł, będzie wyłączony ze swego ludu.
Kpł 23:30 Podobnie każdego, kto w tym dniu będzie wykonywał jakąś pracę, wyłączę spośród jego ludu.
Kpł 23:31 Nie wykonujcie zatem żadnej pracy! Oto wieczyste prawo dla waszych pokoleń we wszystkich waszych siedzibach.
Kpł 23:32 Jest to uroczysty szabat dla was, a zatem będziecie pościć. W dziewiątym dniu miesiąca wieczorem – od wieczora aż do [następnego] wieczora – będziecie obchodzić dzień odpoczynku.
Kpł 23:33 JHWH tak przemówił do Mojżesza:
Kpł 23:34 Oznajmij to synom Izraela: od piętnastego dnia tego siódmego miesiąca przez siedem dni będzie trwało Święto Szałasów ku czci JHWH.
Kpł 23:35 W pierwszym dniu odbędzie się święte zgromadzenie; nie będziecie wykonywali żadnej pracy służebnej.
Kpł 23:36 Przez siedem dni będziecie składali ofiary spalane dla JHWH, a ósmego dnia odbędzie się wasze święte zgromadzenie; złożycie też ofiary spalane dla JHWH. To jest uroczyste zgromadzenie, zatem nie będziecie wykonywali żadnej pracy służebnej.
Kpł 23:37 Oto są święta JHWH, które będziecie ogłaszali jako [dni] gromadzenia się przy świętym [Przybytku] celem składania ofiar spalanych dla JHWH: całopaleń, ofiar z pokarmów, ofiar krwawych i z wina, według obrządku wyznaczonego na każdy dzień,
Kpł 23:38 niezależnie od szabatów JHWH, od waszych darów, ślubów i wszystkich waszych dobrowolnych ofiar składanych JHWH.
Kpł 23:39 W piętnastym dniu siódmego miesiąca, kiedy zbierzecie plony ziemi, przez siedem dni będziecie obchodzić święto na cześć JHWH. W pierwszym dniu [święcić] będziecie uroczysty szabat, podobnie jak w dniu ósmym.
Kpł 23:40 W pierwszym dniu weźmiecie dorodne owoce drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych i będziecie się weselić przed JHWH, waszym Bogiem, przez siedem dni.
Kpł 23:41 I tak corocznie obchodzić będziecie przez siedem dni to święto na cześć JHWH jako wieczyste prawo dane waszym pokoleniom. Będziecie je obchodzić w miesiącu siódmym.
Kpł 23:42 Macie [wtedy] mieszkać w szałasach przez siedem dni. Wszyscy rodowici Izraelici będą mieszkać w szałasach,
Kpł 23:43 aby wasze [przyszłe] pokolenia wiedziały, że rozkazałem synom Izraela mieszkać w szałasach, gdy ich wywiodłem z ziemi egipskiej. Jam jest JHWH, wasz Bóg.
Kpł 23:44 Mojżesz obwieścił więc Izraelitom [te] święta JHWH.

7. Zachowujemy czystość pokarmową z 3 księgi Mojżeszowej 11 rozdział.

Kpł 11:1 JHWH tak przemówił do Mojżesza i Aarona:
Kpł 11:2 Ogłoście to synom Izraela: Spośród zwierząt żyjących na lądzie będziecie jadali
Kpł 11:3 te wszystkie, które mają rozdzielone kopyta – to znaczy mają racice – i przeżuwają; te wolno wam jeść.
Kpł 11:4 Jednak spośród tych, które tylko przeżuwają albo też mają tylko rozdzielone kopyta, nie będziecie jadali następujących: wielbłąda, bo przeżuwa, ale nie ma rozdzielonych kopyt, jest więc dla was nieczysty;
Kpł 11:5 świstaka, bo przeżuwa, ale nie ma rozdzielonych kopyt, jest więc dla was nieczysty;
Kpł 11:6 zająca, bo przeżuwa, ale nie ma rozdzielonych kopyt, jest więc dla was nieczysty;
Kpł 11:7 świni, bo ma rozdzielone kopyta – to znaczy ma racice – ale nie przeżuwa, jest więc dla was nieczysta.
Kpł 11:8 Nie będziecie jadali ich mięsa ani nie będziecie dotykali ich padliny; są one dla was nieczyste.
Kpł 11:9 Spośród zwierząt żyjących w wodzie, to jest w morzach albo w rzekach, będziecie jadali te, które mają płetwy i łuski.
Kpł 11:10 Wszystkie zaś zwierzęta wodne, które w morzach lub rzekach nie mają płetw i łusek – między wszystkimi [zwierzętami], co roją się w wodach – będą dla was wstrętne.
Kpł 11:11 Będzie więc to dla was wstrętne, tak że nie będziecie jedli ich mięsa i będziecie się brzydzić ich padliną.
Kpł 11:12 To wszystko, co w wodach nie ma płetw i łusek, jest więc dla was wstrętne.
Kpł 11:13 Spośród ptaków nie będziecie jadali – jako wstrętnych dla was – następujących: orła, kondora, sępa,
Kpł 11:14 wszelkich gatunków sokoła i krogulca,
Kpł 11:15 wszelkich gatunków kruka,
Kpł 11:16 strusia, sowy, mewy i wszelkiego rodzaju jastrzębi,
Kpł 11:17 puszczyka, kormorana, puchacza,
Kpł 11:18 łabędzia, pelikana, wrony,
Kpł 11:19 bociana, wszelkich gatunków czapli, dudka i nietoperza.
Kpł 11:20 Wszelkie stworzenia skrzydlate, lecz posługujące się czterema łapami, będą dla was wstrętne.
Kpł 11:21 Jednak spośród skrzydlatych [owadów] posługujących się czterema łapami możecie jeść te, których golenie wystają ponad stopami, co umożliwia im skakanie po ziemi.
Kpł 11:22 Następujące więc spośród nich możecie jeść: wszelkie gatunki szarańczy zwykłej, żarłocznej, pasikoników i skoczków.
Kpł 11:23 Ale wszelkie [inne] stworzenia uskrzydlone, a mające cztery łapy, będą dla was wstrętne.
Kpł 11:24 Następujące [zwierzęta] powodują nieczystość: ktokolwiek dotknie ich padliny, będzie nieczysty do wieczora;
Kpł 11:25 kto coś z niej uniesie ze sobą, będzie nieczysty do wieczora i będzie musiał wyprać swoje szaty.
Kpł 11:26 Nieczyste jest dla was każde zwierzę, które ma rozdzielone kopyta, ale nie ma racic i nie przeżuwa; kto się go dotknie, będzie nieczysty.
Kpł 11:27 Wszystkie zwierzęta czworonożne, które stąpają na gołych łapach, są dla was nieczyste; kto by dotknął ich padliny, będzie nieczysty do wieczora.
Kpł 11:28 A kto by ją niósł, będzie musiał wyprać swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora.
Kpł 11:29 Spośród płazów pełzających po ziemi będą dla was nieczyste: kret, mysz i wszystkie gatunki jaszczurek,
Kpł 11:30 gekon, żółw, salamandra, ślimak i kameleon.
Kpł 11:31 To są płazy, które są dla was nieczyste. Kto się ich dotknie, gdy są martwe, będzie nieczysty do wieczora.
Kpł 11:32 Nieczyste stanie się wszystko, na co upadnie którekolwiek z tych martwych [zwierząt]: każde drewniane naczynie albo ubranie, skóra, worek czy też wszelkie narzędzie pracy należy zanurzyć w wodzie, a nieczyste będzie aż do wieczora. Potem będzie czyste.
Kpł 11:33 A jeśli coś z tej padliny wpadnie do jakiegoś glinianego naczynia, wtedy zostanie zanieczyszczone to wszystko, co się w nim znajduje; samo zaś naczynie macie rozbić.
Kpł 11:34 Każdy pokarm, który się [zwykle] spożywa, będzie nieczysty, jeśli zostanie polany wodą z [takiego naczynia]; także i wszelki napój, który by się piło z takiego naczynia, będzie nieczysty.
Kpł 11:35 Wszystko, na co upadnie ich padlina, będzie nieczyste: piec chlebowy i palenisko muszą być rozwalone, bo są nieczyste i takimi pozostaną dla was.
Kpł 11:36 Tylko źródła i studnie – zbiorniki wody – pozostaną czyste; ale kto by dotknął padliny znajdującej się w nich, będzie nieczysty.
Kpł 11:37 Jeśli ich padlina upadnie na ziarno siewne, to zasiew będzie czysty.
Kpł 11:38 Jeśliby jednak nasienie polano wodą – a taka padlina upadła na nie – będzie ono dla was nieczyste.
Kpł 11:39 Jeśli padnie któreś ze zwierząt, służących wam za pokarm, nieczysty będzie do wieczora każdy, kto się dotknie jego padliny.
Kpł 11:40 Gdyby zaś ktoś jadł tę padlinę, musi wyprać swoje szaty: a nieczysty pozostanie do wieczora. Także i ten, kto by niósł taką padlinę, ma wyprać swoje szaty: a nieczysty pozostanie do wieczora.
Kpł 11:41 Wszelkie płazy pełzające po ziemi są wstrętne; nie wolno ich jadać.
Kpł 11:42 Cokolwiek więc pełza na brzuchu albo chodzi na czterech [łapach] – z wielonożnymi płazami ziemnymi włącznie – nie będzie przez was spożywane, bo jest wstrętne.
Kpł 11:43 Nie stawajcie się sami obrzydliwi przez wszystkie te płazy pełzające, nie zanieczyszczajcie się więc nimi!
Kpł 11:44 ponieważ to Ja, JHWH, jestem waszym Bogiem, macie się uświęcać! Macie być świętymi, bom Ja jest święty. Nie wolno się wam brudzić jakimkolwiek z płazów, od których roi się na ziemi.
Kpł 11:45 Jam bowiem jest JHWH, który wywiódł was z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Macie być świętymi, bom Ja jest święty.
Kpł 11:46 Oto przepisy dotyczące zwierząt, ptaków, wszelkich żywych istot rojących się w wodzie, a także wszelkich istot pełzających po ziemi,
Kpł 11:47 aby odróżniać nieczyste od czystego i zwierzęta jadalne od tych, których jeść nie wolno.

8. Nie należymy do żadnej organizacji, stowarzyszenia, fundacji czy systemu religijnego, kościoła. Święci/Oddzieleni dla JHWH, należący do 12 pokoleń żyjących w rozproszeniu [1 Kor. 1:2; Jakuba 1:1]

1Ko 1:2 Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia pana naszego Jezusa chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym: [Warszawska]

Jak 1:1 Jakub, sługa Boga i pana Jezusa chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu. [Warszawska]

9. Jesteśmy dalecy od tradycji Żydowskich, nauk/praw ludzkich - tzw. Talmudu. [Mateusza 15:1-9; 16:6-12; 23:23-25]

Mt 15:1 Wtedy przychodzą do Jezusa z Jerozolimy faryzeusze i nauczyciele pisma i mówią:
Mt 15:2 Dlaczego twoi uczniowie nie zachowują nakazu starszych: Nie obmywają rąk, kiedy mają jeść chleb.
Mt 15:3 Odpowiedział im: A dlaczegoż to i wy nie zachowujecie przykazania Bożego dla zachowania waszych nakazów?
Mt 15:4 Bóg bowiem powiedział: “Czcij ojca i matkę, a temu, kto złorzeczy ojcu lub matce, śmierć!”
Mt 15:5 A wy twierdzicie: Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: to, co tobie miałem dać na utrzymanie, ofiarowałem Bogu,
Mt 15:6 ten już nie potrzebuje czcić swego ojca lub matki. W ten sposób przekreślacie przykazanie Boże dla [zachowania] waszego nakazu.
Mt 15:7 Obłudnicy! Słusznie powiedział o was prorok Izajasz:
Mt 15:8 “Ten lud czci mnie wargami, ale jego serce daleko jest ode mnie;
Mt 15:9 i czczą mnie na próżno, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi“. [Poznańska]

Mt 16:6 Jezus im powiedział: Strzeżcie się pilnie kwasu faryzeuszów i saduceuszów.
Mt 16:7 Oni zaś mówili między sobą: Nie zabraliśmy chleba.
Mt 16:8 Jezus, poznawszy to, powiedział: Słabej wiary, dlaczego mówicie między sobą, że nie macie chleba?
Mt 16:9 Czyż jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie tych pięciu chlebów dla pięciu tysięcy i tego, ileście koszyków wtedy zebrali?
Mt 16:10 Ani o siedmiu chlebach dla czterech tysięcy i tego, ileście wtedy koszyków zebrali?
Mt 16:11 Jak możecie nie rozumieć, że nie miałem na myśli chlebów [mówiąc]: Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów.
Mt 16:12 Wtedy zrozumieli, że nie kazał im wystrzegać się kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów. [Poznańska]

Mt 23:23 Biada wam, nauczyciele Pisma i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbujecie to, co ważniejsze w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Tamto trzeba czynić, ale tego nie wolno zaniedbywać.
Mt 23:24 Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!
Mt 23:25 Biada wam, nauczyciele Pisma i faryzeusze, obłudnicy! Bo oczyszczacie zewnętrzną stronę kubka i misy, a w środku są one pełne zdzierstwa i niewstrzemięźliwości. [Poznańska]

10. Nie celebrujemy nic co ma źródła pogańskie i nacjonalistyczne. [3 Mojż. 18:1; 1 Piotra 1:15-16; Marka 8:15]

Kpł 18:3 Nie postępujcie tak, jak to jest w zwyczaju w Egipcie, gdzie zamieszkaliście, lub w ziemi Kanaan, do której was wiodę. Nie postępujcie więc tak! Nie stosujcie się do ich obyczajów. [Poznańska]

1Pt 1:15 Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym,
1Pt 1:16 Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. [Warszawska]

Mk 8:15 I nakazywał im, mówiąc: Baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. [Warszawska]

End