Czy jesteś gałązką oliwną?

Pamiętaj, że to nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń podtrzymuje ciebie

“A jeśli niektóre gałęzie zostały odłamane, i ty – dziczka oliwna – zostałeś wszczepiony między nie, i stałeś się w równym stopniu uczestnikiem bogatego korzenia drzewa oliwnego,
to nie chełp się, jak gdybyś był lepszy niż gałęzie! Jeśli się jednak chełpisz, to pamiętaj, że to nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń podtrzymuje ciebie.
Powiesz zatem: “Gałęzie odłamano, abym ja mógł zostać wszczepiony”.
Owszem, lecz cóż z tego? Zostały odłamane przez swój brak ufności. Ty zaś zachowujesz swe miejsce tylko z powodu swej ufności. Nie bądź więc butny, przeciwnie, niech cię ogarnie strach!
Bo jeśli Bóg naturalnych gałęzi nie oszczędził, to z pewnością nie oszczędzi ciebie!
Przyjrzyj się dobrze łaskawości Boga i Jego surowości: z jednej strony surowości względem tych, którzy odpadli, z drugiej strony Bożej łaskawości względem ciebie, pod warunkiem że się w tej łaskawości utrzymasz! W przeciwnym razie i ty zostaniesz odcięty!
Ponadto tamci, jeśli nie będą trwać w swym braku ufności, zostaną wszczepieni, bo Bóg jest w stanie wszczepić ich ponownie.
Bo jeśli ty zostałeś odcięty od czegoś, co z natury jest dziką oliwką, i wszczepiony wbrew naturze w oliwkę szlachetną, to o ileż bardziej te naturalne gałęzie zostaną z powrotem wszczepione w swoją własną oliwkę!
Gdyż, bracia, chcę, abyście zrozumieli tę prawdę, którą Bóg wcześniej zakrył, lecz teraz odsłonił, abyście nie wyobrażali sobie, że wiecie więcej, niż faktycznie wiecie. Bo ta twardość – w pewnym zakresie – ogarnęła Israel do czasu, aż świat nieżydowski będzie wchodził w swojej pełni;
i to w ten sposób cały Israel będzie zbawiony. Jak mówi Tanach:Z Cijonu wyjdzie Odkupiciel, odwróci On bezbożność od Ja’akowa,
a to będzie przymierze moje z nimi kiedy zgładzę ich grzechy“.
Co się tyczy Dobrej Nowiny, są oni znienawidzeni ze względu na was. Co się jednak tyczy wybrania, są umiłowani ze względu na Patriarchów,
bo Boże dary i powołanie są nieodwołalne.
Jak wy sami byliście przedtem nieposłuszni Bogu, ale teraz z powodu nieposłuszeństwa Israela dostąpiliście miłosierdzia,
tak i Israel stał się teraz nieposłuszny, aby przez to, że okażecie im to samo miłosierdzie, które wam Bóg okazał, i oni mogli teraz otrzymać Boże miłosierdzie.
Bo Bóg poddał wszystkich ludzi razem nieposłuszeństwu, aby mógł wszystkim okazać miłosierdzie.

[Rz 11:17-32]

Rz 11:16 A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie.

ŚWIĘTY:
Charakter tego, co święte; bycie świętym; czystość i nieskazitelność wobec STWÓRCY.
Hebrajskie słowo kòdesz nasuwa też myśl o oddzieleniu, odłączeniu lub uświęceniu dla Boga, który jest święty, o wyodrębnieniu do służby Bożej.
Również w Pismach Mesjańskich terminy tłumaczone na „święty” (hágios) oraz „świętość” (hagiasmòs [także: „uświęcenie”]; hagiòtes; hagiosýne) wskazują na oddzielenie dla Boga.
Opisują świętość jako przymiot Boga, a prócz tego odnoszą się do czystości i nieskazitelności czyjegoś postępowania.

“10. Abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nie święte, między tym, co czyste, a tym, co nieczyste,

[3 Mojżeszowa 10:10]

“46. To jest prawo, dotyczące bydła i ptactwa, i wszelkich istot żyjących, które roją się w wodzie, i wszystkiego, co żywe pełza po ziemi,
47. Abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, oraz między zwierzętami, które się spożywa, a zwierzętami, których jeść nie wolno.”

[3 Mojżeszowa 11:46-47]

“26. Jej kapłani gwałcą mój zakon i znieważają moje świętości, nie odróżniają świętego od pospolitego i nie pouczają o tym, co nieczyste, a co czyste. Zamykają swoje oczy przed swoimi sabatami tak, że jestem wśród nich zbezczeszczony.
27. Jej wodzowie to wilki drapieżne, przelewają krew, niszczą życie ludzkie, aby osiągnąć zysk.
28. Jej prorocy wszystko to im otynkowują, zwiastując im złudne widzenia, prorokując im kłamliwie i mówiąc: Tak mówi Wszechmocny Pan – chociaż Pan nie mówił.”

[Ezechiela 22:26-28]

“21. Żaden kapłan nie będzie pił wina, gdy wejdzie na dziedziniec wewnętrzny.
22. Nie będą brali sobie za żonę ani wdowy, ani kobiety porzuconej, ale będą mogli pojąć za żonę dziewicę z Domu Izraela lub wdowę, która została wdową po kapłanie.
23. Będą pouczali lud mój [o różnicy] między tym, co jest święte, a tym, co jest nieświęte, i objaśniali o tym, co jest nieczyste, i o tym, co jest czyste.
24. Oni staną w sporze, aby sądzić. Będą go rozstrzygać według mojego polecenia. Będą przestrzegali moich praw, moich przepisów, wszystkich moich świąt i będą święcili moje szabaty.”

[Ezechiela 44:21-24]
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły