Szabat a nowe narodzenie w Mesjaszu

Pamiętaj, że to nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń podtrzymuje ciebie

Niejeden dzisiaj sądzi, iż Szabat został dany tylko Żydom – czy rzeczywiście tak mówi Słowo Boga?
Po pierwsze należy ustalić kto był obecny przy nadaniu m.in. prawa Szabatu:

“37. I wyruszyli synowie Izraela z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci.
38. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek.”

Wyjścia 12:37-38

“10. Między synami Izraela znajdował się syn pewnej Izraelitki i Egipcjanina. Syn Izraelitki pokłócił się z pewnym Izraelitą w obozie.
11. Syn Izraelitki zbluźnił przeciwko Imieniu i przeklął je. Przyprowadzono go do Mojżesza. Matka jego nazywała się Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana.”

Kapłańska 24:10-11

Powyższy tekst mówi, że Bóg za pomocą Mojżesza wyprowadził z Egiptu: Izraelitów i niektórych Egipcjan.

Poniżej wersety wskazują, iż od samego początku spisania Prawa Bożego Bóg dał jedno prawo dla swojego wybranego ludu jak i dla pogan:

“29. Zarówno tubylca z synów izraelskich, jak cudzoziemca, przebywającego wśród was, którzy popełnili błąd przez przeoczenie, obowiązuje jednakowe prawo.”

Liczb 15:29

“15. Jednakowa ustawa odnosi się do was i do obcych, którzy się pośród was zatrzymują; jest to ustawa wieczysta dla waszych potomków i wobec JHWH obowiązująca zarówno was jak i obcych.
16. To samo prawo i ten sam przepis obowiązują was i obcych, którzy mieszkają pośród was.”

Liczb 15:15-16

“5. przygotowałem w moim domu i wśród moich murów znak i imię lepsze od [imienia] synów i córek. Dam im imię wieczne, które nie ulegnie zniszczeniu.
6. Cudzoziemców zaś, którzy przyłączyli się do JHWH, by Mu służyć i miłować imię JHWH, by być dla Niego sługami, wszystkich, którzy zachowują Szabat bez jego naruszania, którzy trwają w moim przymierzu,
7. przyprowadzę na moją świętą górę i napełnię radością w moim domu modlitwy. Całopalenia ich i krwawe ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu. Bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.”

Izajasza 56:5-7

Należy tutaj wspomnieć iż słowo “Żyd” pochodzi od słowa “Juda” a określenie to wywodzi się od jednego z synów Jakuba któremu Bóg zmienił imię na Izrael.
Jakub [Izrael] miał 12 synów od których imion wywodzą się nazwy 12 plemion Izraela w tym Judejczycy [Żydzi]
To miało miejsce przed Mojżeszem.
Tak więc pod górą Horeb [Synaj] byli nie tylko Żydzi [Judejczycy] ale i np. Beniaminici, Efraimici itd.
I o czym było wspomniane wcześniej ludzie tzw. z narodów.

Boże prawo Tora zostało danie nie tylko “Żydom”

Często przez tzw. “nowo narodzonych” cytowany jest werset z Ezechiela 11:10, iż prawo na kamiennych tablicach zostało usunięte a mamy teraz nowe prawo, prawo wolności:

“19. Dam im inne serce, nowego ducha włożę w ich wnętrze. Usunę z ich ciała serce kamienne, a dam im serce cielesne,”

Ezechiela 11:19

Tylko, że tutaj jest mowa nie o kamiennych tablicach prawa tylko o kamiennym sercu.
Poza tym jest jeszcze dalsza część tego fragmentu:

“20. aby postępowali według moich przykazań i strzegli moich praw. Gdy będą je pełnili, staną się moim ludem, a Ja będę ich Bogiem.”

Ezechiela 11:20

Jeszua Mesjasz nie unieważnił słów Boga Ojca, tylko przypomniał jak Boże prawo brzmi, jaki jest jego duch i na czym polega:

“19. Tedy Jeszua odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni.”

Jana 5:19

“30. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał.”

Jana 5:30

“28. Wtedy rzekł Jeszua: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył.”

Jana 8:28

“17. Nie sądźcie, że przyszedłem, aby znieść Torę czy Proroków. Nie przyszedłem znieść, lecz nadać pełnię.
18. Tak jest! Powiadam wam, że dopóki niebo i ziemia nie przeminą, nie zniknie z Tory nawet jeden jud ani kreska, aż wydarzy się wszystko, co musi się wydarzyć.
19. Kto zatem nie przestrzega najmniejszego z tych przykazań i tak naucza innych, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios. Kto jednak przestrzega i tak naucza, będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.”

Mateusza 5:17-19

Panuje wśród niektórych tzw. “nowo narodzonych” nauka, iż Pan Jezus za nas spełnił całe prawo i my już nie musimy tegoż prawa spełniać.
Jeżeli by tak było to dlaczego wiele lat po śmierci Pana Jezusa apostoł Piotr i Jan napisali poniższe słowa?

“21. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Mesjasz cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady;
22. On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego;”

1 list Piotra 2:21-22

“6. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.

1 list Jana 2:6

Pan Jeszua nie pracował w Szabat, nie jadł ślimaków, żab, krewetek, królika, czy świni jak to się czyni w kręgach większości chrześcijaństwa.

“16. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień Szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
4:17. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:”

Łukasza 4:16-17

“14. A był właśnie Szabat w tym dniu, w którym Jeszua uczynił błoto i otworzył oczy jego.
15. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on im rzekł: Nałożył błota na oczy moje, i obmyłem się, i widzę.
16. Na to niektórzy faryzeusze rzekli: Człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega Szabatu; inni natomiast mówili: Jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich.
17. Rzekli tedy znów do ślepego: Co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiedział: To prorok.”

Jana 9:14-17

“14. A odpowiadając, przełożony bożnicy, oburzony, że Jeszua uzdrowił w Szabat, rzekł do ludu: Jest sześć dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień Szabatu.
15. Odpowiedział mu Pan i rzekł: Obłudnicy! Czy nie każdy z was odwiązuje w dzień Szabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju?
16. A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od osiemnastu lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu Szabatu?”

Łukasza 13:14-16

Prawo Szabatu nie zabrania nakarmienia i napojenia zwierzęcia, nie zabrania uzdrowienia czy uleczenia potrzebującego.
Wręcz przeciwnie: Tora mówi abyś się opiekował zwierzętami i kochał bliźniego jak siebie samego.

Przywódcy duchowi podobnie jak obecnie dodają albo ujmują ze Słowa Bożego.
Bóg wielokrotnie ostrzegał przed taką praktyką:

“2. Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję.

Powtórzonego Prawa 4:2

“32. Każde słowo, które wam nakazuję, macie pilnie wprowadzić w czyn. Nie wolno wam do niego nic dodać ani z niego nic ująć.

Powtórzonego Prawa 12:32

“5. Każde słowo JHWH w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co doń się uciekają.
6. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę.

Przysłów 30:5-6

Wersety jasno mówiące co Mesjasz miał uczynić lub usunąć:

“24. Albowiem Mesjasz nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się stawiać teraz za nami przed obliczem Boga;
25. I nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią,
26. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.

Hebrajczyków 9:24-26

“26. A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla Niego… Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi; a do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia.
27. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara pojednania. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie.”

Daniela 9:26-27

“31. Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze.”

Jeremiasza 31:31

“28. Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.”

Mateusza 26:28

“9. Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś, i Tobie, Panie, pokłon oddadzą, i będą sławiły Twe imię.”

Psalm 86:9

“22. Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które Ja uczynię, trwać będą przede Mną – wyrocznia JHWH – tak będzie trwało wasze potomstwo i wasze imię.
23. Sprawdzi się to, że: Każdego miesiąca podczas nowiu i każdego tygodnia w Szabat, przyjdzie każdy człowiek, by Mi oddać pokłon – mówi JHWH.
24. A gdy wyjdą, ujrzą trupy ludzi, którzy się zbuntowali przeciwko Mnie. Bo robak ich nie zginie i nie zagaśnie ich ogień, i będą oni odrazą dla wszelkiej istoty żyjącej.”

Izajasza 66:22-24

Ci co chcą by ich Bogiem był Ten który stworzył niebo i ziemię, i wierzą w odkupienie we krwi Pana Jeszua Mesjasza – usłuchają głosu błogosławieństwa Szabatu.

Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły