Jednorodzony Syn Boga Ojca

Ojcze, bo tak Ci się podobało

Jednorodzony Syn Boga Ojca – Jeszua Mesjasz


 

“32. A my zwiastujemy wam dobrą nowinę obiecaną ojcom,
33. którą wobec nas, ich dzieci, Bóg wypełnił, wskrzeszając Jezusa, jak to zostało napisane w drugim psalmie: “Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem“.
34. A że Go wskrzesił z martwych, aby już więcej nie uległ rozkładowi, tak to zapowiedział: “Wypełnię obietnicę daną Dawidowi, w którą wierzyć należało”.
35. Dlatego to na innym miejscu mówi: “Nie pozwolisz, aby święty Twój uległ zniszczeniu”.
36. Dawid bowiem, wypełniwszy za życia swego wolę Bożą, umarł. Został złożony przy swoich ojcach i uległ rozkładowi.
37. Ten zaś, którego Bóg wskrzesił, nie uległ rozkładowi.
38. Bracia, bądźcie więc przekonani, że to przez Niego głosi się wam odpuszczenie tych wszystkich grzechów, których nie mogło usprawiedliwić Prawo Mojżeszowe,
39. bo w Nim właśnie każdy, kto wierzy, dostępuje usprawiedliwienia.”
Dzieje apostolskie 13:32-39 [B.P]
“6. “To ja ustanowiłem mego króla na Syjonie, mojej świętej górze!”
7. Chcę [wam] oznajmić dekret Jahwe. Jahwe rzekł do mnie: “Tyś moim synem, Ja dziś zrodziłem ciebie.
8. Zażądaj ode mnie, a dam ci w dziedzictwo narody i krańce ziemi w twoje posiadanie!
9. Zdruzgocesz je żelazną maczugą, roztrzaskasz jak gliniane naczynie”.”
Psalm 2:6-9 [B.P]
“15. który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodny całego stworzenia.,
16. bo w Nim zostało stworzone wszystko niebiosach i na ziemi, widzialne i niewidzialne czy to Trony, czy to Państwa, czy to Panowania, czy to Władze: wszystko z powodu Niego i ku Niemu jest stworzone,.
17. i On jest przed wszystkim i wszystko w Nim stanęło razem.
18. I On jest Głową Ciała, (społeczności) wywołanych; który jest początkiem, pierworodnym z martwych, aby stał się we wszystkim sam będącym pierwszym,
19. bo miał upodobanie, żeby w Nim zamieszkało całe wypełnienie
20. i przez Niego z powrotem pojednać wszystko ku Niemu, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego, czy to na ziemi, czy to w niebiosach.”
Kolosan 1:15-20 [B.Vocatio interlinearny NP]
“5. i od Jezusa Pomazańca, (który) świadkiem wiernym, pierworodnym (z) martwych i władcą królów ziemi. Miłującemu nas i (temu który uwolnił) nas z grzechów naszych w krwi jego -“
Objawienie 1:5 [B.Vocatio interlinearny NP]
“14. A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.

18. Boga nikt nigdy nie widział; on jednorodzony Syn, który jest w łonie ojcowskiém, ten nam opowiedział. “
Jana 1:14, 18 [B.G]
End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły