Wyrywane z kontekstu

To będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich - a NIE odwieczną TORĘ WIEKUISTEGO.

Galatów 5:18 A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. [BW]

Niektórzy twierdzą na podstawie tego wersetu, iż Szaul mówi tu o Prawie Mojżeszowym.

Czy tak faktycznie jest i na co wskazuje kontekst?

Gal 5:16 Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej.
Gal 5:17 Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie.
Gal 5:18 A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem.
Gal 5:19 Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
Gal 5:20 Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo
Gal 5:21 Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.

Saul sprawę, wyjaśnił w kontekście o jakie prawo chodzi – prawo ciała – którym jest grzeszne postępowanie.

Więcej światła widać z innej jego wypowiedzi:

“22. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym.
23. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich.
24. Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?
25. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu

Rzymian 7:22-25

Szaul pisze zgodnie z wypowiedzią Mesjasza i proroka Daniela.

“17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.
18. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.”

Mateusza 5:17-18

“26. A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla Niego… Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi; a do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia.
27. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara pojednania. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie. “

Daniela 9:26-27

“26. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba.
27. A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich.

Rzymian 11:26-27

Cały problem Szaulowych wypowiedzi polega w dzisiejszym myśleniu – że jest tylko nowe prawo Mesjasza i stare prawo Mojżesza.
Dokładne studium Słowa dopiero wykazuje, że pod pojęciem “prawo” dopiero kontekst określa o jakie prawo chodzi: prawo ofiarnicze za grzech, prawo ducha, prawo wolności, prawo grzesznego ciała, prawo Boże i wiele innych.
Szaul jako wykształcony faryzeusz jest bardzo słowotwórczy.
Warto także zaznaczyć, że wiele przekładów Biblijnych jest tendencyjnych i w omawianym wersecie z Galatów 5:18 jak i innych tego typu wersetach słowo zakon czy prawo pisane jest z wielkiej litery SUGERUJĄCE CZYTELNIKOWI, że tu chodziło o “TO” Prawo czy Zakon dany Mojżeszowi a to jest sprzeczne z innymi wypowiedziami samego autora – Szaula.

Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły