Szabat


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

Szabat / 7 dzień tygodnia

29 Elul 5782 -
W Jerozolimie


"1. I tak zostały ukończone niebo i ziemia, i wszystkie zastępy ich [stworzeń].
2. A kiedy ukończył Bóg swe dzieło w szóstym dniu, odpoczął w dniu siódmym po całym dziele, którego dokonał.
3. I błogosławił Bóg dzień siódmy, i świętym go uczynił, albowiem odpoczął w tym dniu po całym dziele, które pracą swoją stworzył."
1 Mojżeszowa 2:1-3 [BPoznańska]
"22. W szóstym dniu zebrali dwa razy tyle pożywienia, po dwa gomery na każdego. Wtedy wszyscy książęta rodów poszli donieść o tym Mojżeszowi.
23. On zaś tak powiedział do nich: Tak właśnie rozkazał JHWH: jutro odpoczynek, święty Szabat poświęcony JHWH. Pieczcie, co macie piec, i gotujcie, co macie gotować. Co wam zbędzie, przechowajcie sobie do rana.
24. Odłożyli więc to do rana, jak Mojżesz polecił; i nie cuchnęło ani nie było w nim robactwa.
25. Mojżesz zaś mówił: Jedzcie to dzisiaj, bo dzień dzisiejszy jest Szabatem poświęconym JHWH. Nie znajdziecie dzisiaj tego na polu.
26. Przez sześć dni macie to zbierać, natomiast w siódmym dniu Szabat, więc tego nie będzie.
27. Ale w siódmym dniu niektórzy ludzie poszli zbierać, [lecz nic] nie znaleźli.
28. JHWH wtedy rzekł do Mojżesza: Dopókiż będziecie się uchylali od przestrzegania moich przykazań i pouczeń?
29. Patrzcie! To JHWH przecież dał wam ten Szabat, dlatego też On daje wam w szóstym dniu pokarm na dwa dni. Niech więc każdy siedzi w domu, niech nikt nie opuszcza swego miejsca w siódmym dniu!
30. Odpoczywał więc lud w siódmym dniu.
31. Izraelici nadali temu [pożywieniu] nazwę manna. Była ona podobna do nasienia koriandru, biała, o smaku podobnym do ciastek z miodem."
2 Mojżeszowa 16:22-31 [BPoznańska]
"8. Pamiętaj, abyś święcił dzień szabatu.
9. (Sześć dni masz pracować i wykonywać wszelkie twoje zajęcia,
10. lecz dzień siódmy jest szabatem na cześć JHWH, twego Boga. Nie wolno [wtedy] wykonywać żadnego zajęcia ani tobie, ani twemu synowi czy córce, ani słudze czy służebnicy, ani bydlęciu, ani obcemu, który przebywa w obrębie twoich bram.
11. JHWH bowiem uczynił w sześciu dniach niebo i ziemię, morze i to wszystko, co jest w nich, a odpoczął w siódmym dniu. Dlatego pobłogosławił JHWH dzień szabatu i uczynił go świętym). "
2 Mojżeszowa 20:8-11 [BPoznańska]
"13. Przykaż synom Izraela: Macie zachowywać moje szabaty, jest to bowiem znak między mną a wami z pokolenia w pokolenie, aby wiedziano, że Ja, JHWH, jestem waszym Uświęcicielem."
2 Mojżeszowa 31:13 [BPoznańska]
"21. Sześć dni masz pracować, zaś w siódmym dniu masz odpoczywać; masz odpocząć nawet w czasie orki i żniw."
2 Mojżeszowa 34:21 [BPoznańska]
"1. I przemówił JHWH do Mojżesza tymi słowy:
2. Mów do synów izraelskich i powiedz im tak: Te są uroczystości świąteczne JHWH, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta,:
3. Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dnia siódmego będzie Szabat, dzień całkowitego odpoczynku, uroczyście ogłoszone święto. Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to Szabat JHWH we wszystkich waszych siedzibach."
3 Mojżeszowa 23:1-3 [BTysiąclecia II]
"9. W dzień szabatu [będziecie składać] dwa roczne baranki bez skazy i dwie dziesiąte części efy wyborowej mąki zagniecionej z oliwą na ofiarę z pokarmów; do tego ofiarę z płynów.
10. [To] całopalenie szabatu [będzie dołączone] w każdy szabat do nieustannego całopalenia i do ofiary z płynów."
4 Mojżeszowa 28:9-10 [BPoznańska]
"13. Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania Szabatu, żeby dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz Szabat rozkoszą, dzień święty JHWH - czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich,
14. wtedy znajdziesz twą rozkosz w JHWH. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta JHWH to wyrzekły."
Izajasza 58:13-14 [BTysiąclecia II]
"12. Dałem im też moje Szabaty, aby były znakiem między mną a nimi, żeby wiedziano, że Ja jestem JHWH, który ich uświęca."
Ezechiela 20:12 [BPoznańska]
"32. Jeżeli ludność tego kraju będzie w dzień Szabatu przywoziła na sprzedaż towary lub wszelkiego rodzaju zboże, nie kupimy od niej nic ani w dzień Szabatu, ani w święto; roku siódmego wyrzekamy się zysku [z ziemi] i nie będziemy żądali zwrotu żadnych długów."
Nehemiasza 10:32 [BPoznańska]
"17. Ganiłem zatem możnych Judy, mówiąc im: Jakże gorszącej rzeczy dopuszczacie się, bezczeszcząc Szabat!
18. Czyż to nie tak postępowali wasi ojcowie? Za to też Bóg nasz zesłał całe to nieszczęście na nas i na to Miasto. Wy zaś bezczeszcząc Szabat pogłębiacie jeszcze gniew Jego przeciwko Izraelowi.
19. Skoro więc przed nastaniem Szabatu mrok zapadł w bramach jerozolimskich, nakazałem je zamykać i poleciłem otwierać je dopiero nazajutrz po Szabacie. Postawiłem również w bramach niektórych z moich ludzi, aby w dzień Szabatu nie wnoszono [do miasta] żadnego towaru.
20. I tak raz lub dwa razy kramarze i handlarze wszelkiego rodzaju nocowali poza [murami] Jeruzalem.
21. Ostrzegałem ich więc mówiąc do nich: Czemu to nocujecie poza murami? Jeżeli to uczynicie jeszcze raz, położę na was rękę! Od tego czasu nie przyszli już w dzień Szabatu.
22. Nakazałem lewitom, aby się oczyścili i przyszli czuwać przy bramach, żeby uświęcić dzień Szabatu. Także i to mi pamiętaj, Boże mój, i okaż mi łaskawość według wielkiego miłosierdzia Twego."
Nehemiasza 13:17-22 [BPoznańska]
"21. Tak mówi JHWH: Strzeżcie się przez wzgląd na życie wasze, by w dzień szabatu nie dźwigać ciężaru i nie wnosić go przez bramy Jeruzalem!
22. Nie wynoście też ciężaru z domów waszych w dzień szabatu ani nie wykonujcie żadnej roboty, ale święćcie dzień szabatu, jak przykazałem waszym praojcom.
23. Oni wszakże nie usłuchali i nie nakłonili swego ucha, lecz nieugiętym uczynili swój kark, by nie słuchać i nie przyjąć przestrogi."
Jeremiasza 17:21-23 [BPoznańska]
"4. Słuchajcie tego, wy, co uciskacie biednego i co czyhacie na zgubę ubogich w kraju,
5. wy, którzy powiadacie: "Kiedyż to minie nów księżyca, abyśmy mogli sprzedać swoje zboże, i szabat, abyśmy mogli otworzyć spichrze pełne zboża; abyśmy mogli umniejszać efę, a powiększać sykl, i oszukiwać za pomocą fałszywej wagi;
6. abyśmy mogli kupować nędzarzy za pieniądze, a biednych za parę obuwia, i sprzedawać nawet poślad zboża?""
Amosa 8:4-6 [BPoznańska]
"23. Co miesiąc w święto nowiu i co tydzień w szabat wszyscy ludzie będą przybywali, aby oddać Mi pokłon — mówi PAN."
Izajasza 66:23 [BPa]
"3. Lud ziemi będzie bił głębokie pokłony przed JHWH u wejścia tej bramy w szabaty i w święta nowiu."
Ezechiela 46:3 [BP]
"9. Zatem pozostaje szabatowanie* (dla) ludu Boga; [* Sens: spoczynek świąteczny, świętowanie.]"
Hebrajczyków 4:9 [Vocatio interlinearny]Szabat z JahoshuaCiekawa interpretacja: Hebrajczyków 4:9 - Pozostaje zatem jeszcze dla ludu Bożego przestrzeganie Szabatu.Szabat a "nowe narodzenie" w Mesjaszu Czytaj więcej


strzałka do góry