Nów

Rosz Chodesz / Pierwszy dzień miesiąca

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
5 Cytat #5
6 Cytat #6
Cytat #1

Księga Rodzaju 1:14-18

"14. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
15. aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak.
16. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.
17. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią;
18. aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre."

Cytat #2

Psalm 104:19

"19. Tyś stworzył księżyc, aby czas wskazywał; słońce poznało swój zachód."

Cytat #3

Amosa 8:4-6

"4. Słuchajcie tego, wy, co uciskacie biednego i co czyhacie na zgubę ubogich w kraju,
5. wy, którzy powiadacie: "Kiedyż to minie nów księżyca, abyśmy mogli sprzedać swoje zboże, i szabat, abyśmy mogli otworzyć spichrze pełne zboża; abyśmy mogli umniejszać efę, a powiększać sykl, i oszukiwać za pomocą fałszywej wagi;
6. abyśmy mogli kupować nędzarzy za pieniądze, a biednych za parę obuwia, i sprzedawać nawet poślad zboża?""

Cytat #4

4 Mojżeszowa 10:10

"10. Także i w dniach radości, w dniach świątecznych i dniach nowiu będziecie trąbić przy całopaleniach i przy krwawych ofiarach dziękczynnych; tak przypomnicie się swojemu Bogu. Jam jest JHWH, wasz Bóg."

Cytat #5

4 Mojżeszowa 28:11-14

"11. A na nowiu miesiąców waszych ofiarować będziecie całopalenie JHWH, cielców młodych dwa, i barana jednego, baranków rocznych zupełnych siedm;
12. I trzy dziesiąte efy mąki pszennéj nagniecionéj z oliwą, na ofiarę śniedną do każdego cielca, i dwie dziesiąte części pszennéj mąki, zagniecionéj z oliwą na ofiarę śniedną do każdego barana;
13. A jedną dziesiątą część mąki pszennéj, zagniecionéj z oliwą, na ofiarę śniedną, do każdego baranka, na całopalenie, ku wdzięcznéj wonności, na ofiarę ognistą JHWH.
14. Także mokre ich ofiary z wina, pół hynu będzie do każdego cielca, a trzecia część hynu do barana, czwarta zaś część hynu do każdego baranka; toć jest całopalenie na nowiu miesiąca, każdego miesiąca, przez rok."

Cytat #6

Izajasza 66:23

"23. Co miesiąc w święto nowiu i co tydzień w szabat wszyscy ludzie będą przybywali, aby oddać Mi pokłon — mówi JHWH."

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
5 Cytat #5
6 Cytat #6
Cytat #1

Psalm 81:2-4

"2. Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i w lirę!
3. Dmijcie w róg na nowiu, podczas pełni, w nasz dzień uroczysty!
4. Bo to jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakubowego."

Cytat #2

Ezechiela 45:17

"17. Na księciu będzie ciążył obowiązek dostarczenia żertwy na ofiary całopalne, ofiary z pokarmów i z płynów w czasie świąt pielgrzymkowych, świąt nowiu, szabatów i podczas wszystkich świąt Domu Izraelskiego. On zapewni żertwę na ofiarę przebłagalną za grzech, ofiarę z pokarmów, całopalenia i ofiarę zjednoczenia na przebłaganie za Dom Izraela."

Cytat #3

Ezechiela 46:1-3, 6

"1. Tak mówi Pan, JHWH: Brama dziedzińca wewnętrznego zwrócona na wschód będzie zamknięta przez sześć dni roboczych, ale w dniu szabatu będzie otwarta i w dniu nowiu będzie otwarta.
2. Książę wejdzie [do jej wnętrza] z zewnątrz przez przedsionek bramy i stanie w odrzwiach bramy. Kapłani złożą jego całopalenie i jego ofiarę zjednoczenia. [Następnie] złoży [on] głęboki pokłon w progu bramy i wyjdzie, a brama nie będzie zamknięta aż do wieczora.
3. Lud ziemi będzie bił głębokie pokłony przed JHWH u wejścia tej bramy w szabaty i w święta nowiu."

"6. w Dzień Nowiu złoży młodego cielca bez skazy, sześć baranków i barana bez skazy."

Cytat #4

2 kronik 2:3

"3. Oto ja wznoszę Dom dla Imienia JHWH, Boga mojego, aby Mu go poświęcić na palenie przed Nim wonnych ofiar z kadzidła, dla nieustannej [ofiary] z chlebów składanych [Bogu], dla całopalenia porannego i wieczornego, w szabaty, podczas nowiu księżyca i w uroczyste święta JHWH, Boga naszego, co jest nakazem dla Izraela na wieki."

Cytat #5

Wyjścia 12:1-6

"1. JHWH tak przemówił do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej:
2. Ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy, będzie on pierwszym miesiącem roku.
3. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela: Dnia dziesiątego tego miesiąca niech każdy przygotuje baranka dla rodziny; jednego baranka na dom.
4. Gdyby zaś rodzina jakaś była zbyt mała [aby zjeść] baranka, niech weźmie go razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jej domu, stosownie do liczby osób. Według tego, ile kto jada, obliczycie [osoby] na baranka.
5. Wasz baranek ma być bez skazy, jednoroczny samiec; możecie jednak wziąć [zwierzę] albo z owiec, albo z kóz.
6. Przechowacie je aż do czternastego dnia tego miesiąca, a następnie całe zgromadzenie Izraela zabije je pod wieczór."

Cytat #6

Mądrość Syracha 43:6-7

"6. Księżyc również świeci w wyznaczonym czasie, aby wskazywać okresy i być znakiem po wieki.
7. Od niego zależne są święta i przepisane rocznice, potem maleje, udając się w dalszą drogę."

“2. W pierwszym dniu pierwszego miesiąca masz ustawić Przybytek z Namiotem Zjednoczenia.

Wyjścia 40:2

Czytanie na Rosz Chodesz:

Psalm 8
Psalm 19
Psalm 81
Psalm 95
Psalm 104
Psalm 113
Psalm 148

Ciekawa interpretacja: Święta Biblijne – Rosz Chodesz / Głowa Miesiąca.

Psalm 8
{{svg_share_icon}}
Psalm 19
{{svg_share_icon}}
Psalm 81
{{svg_share_icon}}
Psalm 95
{{svg_share_icon}}
Psalm 104
{{svg_share_icon}}
Psalm 113
{{svg_share_icon}}
Psalm 148
{{svg_share_icon}}
Święta Biblijne - Rosz Chodesz / Głowa Miesiąca
{{svg_share_icon}}

NÓW, czyli ciemny księżyc – jest biblijnym szabatem końca miesiąca.

Rosz Chodesz znaczy początek każdego miesiąca, dosłownie znaczy „głowa miesiąca” – NIE JEST TO NÓW.
W biblii tylko jeden Rosz Chodesz/1 dzień miesiąca jest świętem. Jest nim 1 dzień 7 miesiąca zwany JOM TERUAH/DZIEŃ TRĄBIENIA.

Po wprowadzeniu przez ludzi kalendarza stałego szabat święta nowiu straciły na znaczeniu, ale w czasach biblijnych, gdy ustalano pierwszy dzień kolejnego miesiąca, były one obchodzone hucznie wraz z ofiarami i obowiązywał zakaz pracy.

Na przykład w księdze Ezechiela 45:17 czytamy:

“Na księciu spoczywa troska o składanie całopaleń, ofiary z pokarmów, ofiary z płynów w dni świąteczne, w nowie, w Szabaty…”

[zob też 2 Kronik 31:3]

A z 1 Samuela 20:5 dowiadujemy się, że istniał zwyczaj ucztowania w święto nowiu:

“Odpowiedział Dawid Jonatanowi: Oto jutro będzie nów, a ja zwykle zasiadam z królem do uczty…”

Prawdopodobnie istniał zwyczaj odwiedzania w szabat nowiu proroków:

“Zawołała swego męża i poprosiła: Przyślij mi jednego ze sług i jedną z oślic. Pobiegnę do męża Bożego i wrócę.
A on rzekł: Po co chcesz dzisiaj iść do niego, przecież ani to nów, ani szabat.”

[2 Królewska 4:22-23]

Z czasów starożytnych przetrwał zwyczaj dęcia w szofar [róg] i Kidusz levana [uświęcania nowego księżyca]. Odbywa się on pomiędzy 3 a 15 dniem miesiąca, gdy księżyc jest widoczny na niebie.

Szabat przed Rosz Chodesz, kiedy to ogłasza się termin nowiu, jest zwany Szabat Mevarechim [szabat błogosławienia].
Kalendarz i wszystkie moadim [wyznaczone czasy] są całkowicie w rękach Boga.

Istotne znaczenie ma Rosz Chodesz pierwszego miesiąca [Awiw] gdy Bóg wybrał ten dzień na wzniesienie i inaugurację Miszkan [Namiot Spotkania]:

“I rzekł Pan do Mojżesza: W pierwszym dniu pierwszego miesiąca wzniesiesz przybytek… Mojżesz uczynił wszystko tak, jak mu nakazał Pan; tak uczynił, a przybytek został wzniesiony pierwszego dnia pierwszego miesiąca drugiego roku.”

[Wyjścia 40:1-2, 16, 17]

W tym dniu zostało złożone kadzidło a Szechina [Obecność Boga] zstąpiła na Miszkan [Namiot Spotkania]. W tym dniu rozpoczyna się też Nowy Rok biblijny Rosz HaSzana [Głowa Roku].

Jakby Ci czytelniku umknęła ta informacja to Rosz Chodesz znaczy początek, 1 dzień każdego miesiąca – NIE JEST TO NÓW/CIEMNY KSIĘŻYC.

Dodatek:

Kalendarz hebrajski w biblijnych czasach oparty był głownie na księżycu (kalendarz księżycowy), z każdym kolejnym miesiącem zaczynającym się pojawiającym sierpem księżyca po nocy bezksiężycowej czyli ciemny księżyc.
W starożytnych czasach, fazy księżyca zawsze były wyznaczane na podstawie wyliczeń astronomicznych [podobnie było i z innymi ciałami astronomicznymi – np. cywilizacje takie jak egipska, chińska, majów zaskakuje naukowców precyzją wyliczeń ruchu ciał niebieskich, cywilizacji nie mających komputerów].

„Pierwszy komputer” ma 2000 lat

Natomiast wyznaczenie Nowego Roku[na wiosnę] – Rosz Haszana zawierał jeden warunek, był wyznaczany ostatniego dnia miesiąca Adar kiedy członkowie Rady Najwyższej zbierali się w jerozolimskim sądzie zwanym Beit Ya’azek, gdzie oczekiwali na świadectwo dwóch niezależnych i zaufanych świadków, którzy zeznać mieli, czy dojrzał jęczmień na polach [ziarno przeszło z tzw. fazy mleczka w stałą – jęczmień dojrzewa do zbioru w tamtym rejonie dużo później], i na tej podstawie ogłaszany był [dęto w szofar] Rosz HaSzana [Głowa roku]. Następnie rozsyłani byli posłańcy, aby obwieścić ludziom początek roku i pierwszy dzień pierwszego miesiąca [Abib / Nisan].

Pojawiający się “sierp książyca” – niezależnie, czy go widzisz czy nie – ustanawia pierwszy dzień miesiąca w kalendarzu Boga JHWH

Misznah została spisana pomiędzy 70 a 200 r. n. e., natomiast Gemara (druga część Talmudu), pomiędzy 350 a 500 r. n. e.
Obie tworzą Talmud. Jeden z autorów księgi Gemara, tzw. rabin Hillel II (330-365 n.e.), wyznaczył stały, tzw. ‘Ustalony Kalendarz’, oparty na metodzie przeliczeń biorących pod uwagę koniunkcję Słońca, Księżyca i Ziemi, znanej w Gemara jako „Ukryty Księżyc / Ciemny Księżyc”.
Hillel uczynił to, aby Żydzi [gdziekolwiek będą] mogli kierować się tym samym, wykalkulowanym z góry kalendarzem.

Niestety żydowska społeczność i inne grupy religijne używają po dziś dzień kalendarza Hillego, uważając fazę całkowitego zakrycia Księżyca za pierwszy dzień miesiąca i w ten sposób utrzymują święta, dni i tradycje ustanowione przez człowieka, a nie przez Boga JHWH.
Kiedy Gemara, druga część Talmudu, została ukończona ok. 500 r.n.e, wprowadziła wiele nowych praw, które były rezultatem rabinicznych dyskusji. Zmieniła ona sposób ustalania dni.

Księga Henocha rozdział 78:14 potwierdza, że faza całkowitego zakrycia Księżyca jest końcem miesiąca, a nie początkiem:

“Po stronie, po której ukazuje się światło księżyca, znowu ubywa [księżyca] aż do zupełnego zaniku jego światła i dni miesiąca dochodzą do końca, jego krąg pozostaje pusty, bez światła.”

Błędnym poglądem jest wyznaczanie początku miesiąca księżyca tylko przez obserwację. Często ze względów pogodowych, sierp księżyca widać 2-3 dni później. W ten sposób gubi się w dniach Święto Paschy i Święto Szałasów, gdyż one powinny wypadać w środku miesiąca czyli w pełnię księżyca a nie 2-3 dni później [o tym milczą propagatorzy metody obserwacyjnej w wyznaczaniu początku miesiąca].

Także kalendarz Hillela II zawiera dwa poważne błędy:
1 – Zmienił pojęcie Nowiu Księżyca.
2 – Ustalona standardowa długość miesiąca w okresie 19-letniego cyklu, nie uwzględniając precesji kuli ziemskiej [tego Hillel wtedy nie wiedział] i wyznaczenie kolejnych lat księżycowych na tak długi czas rozmyło się z biegiem czasu z rzeczywistością. Podobny błąd zawierał kalendarz juliański.

Dlatego obecnie Kalendarz Hillela, który zachowują zwolennicy Judaizmu Rabinicznego się nie sprawdza i jest niezgodny z Biblią.

Podsumowując, pojawiający się sierp księżyca każdy, kto ma smartfona jest w stanie sam określić [aplikacja], natomiast czy w Erec Izrael dojrzał jęczmień aby wyznaczyć miesiąc Abib, można się dowiedzieć ze stron Izraela.

“14. I rzekł Bóg: Niech powstaną jasne światła na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy i stały się znakami świąt, dni i lat!
15. Niech będą jasnymi światłami na sklepieniu nieba, aby oświecały ziemię. I stało się tak.
16. Uczynił więc Bóg dwa wielkie, jasne światła: światło większe, aby panem było dnia, i światło mniejsze, by panem było nocy; a także i gwiazdy.
17. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby oświecały ziemię,
18. a panując nad dniem i nocą oddzielały światło od ciemności. I widział Bóg, że to jest dobre.”

Rodzaju 1:14-18

“i stały się znakami świąt” jest użyta tu liczba mnoga [każdy przekład używa l.mn] – czyli oprócz księżyca słońce także jest wyznacznikiem moadim?!

Nawiasem mówiąc każdy bierze tylko księżyc za wyznacznik, dlatego co “społeczność” do inna data.

Każde święto wymienione w Kapłańskiej 23 rozdziale zgodnie z Rodzaju 1:14-18 powinno wypaść w jakąś ścisłą fazę księżyca [wyjątkiem jest jom kippur].

Jak słońce może być obok księżyca wyznacznikiem moadim?

Najprostszą formą zegara słonecznego jest cykl dzienny czyli zachód i wschód słońca.

Jeżeli astronomiczny nów [ciemny księżyc]
czasu lokalnego wypada w ciągu danego dnia [trwający od zachodu do zachodu słońca],
to następny dzień [trwający od zachodu do zachodu słońca]
jest 1 dniem nowego miesiąca.

Szalom

End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły