Święto Szałasów


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

Sukkot / Święto Szałasów - zawsze powinno się zaczynać tego samego dnia co astronomiczna pełnia księżyca 7 miesiąca
"2. Wykrzykujcie radośnie Bogu, wspomożycielowi naszemu, cieszcie się Bogiem Jakuba.
3. Weźcie psalterium i uderzcie w bęben, w harfę słodko dźwięczącą wraz z cytrą.
4. W trąbę dmijcie na początku miesiąca, w czasie pełni [księżyca], w dniu uroczystym waszego święta.
5. Bo to jest nakaz dla Izraela, ustawa Boga Jakuba."
Psalm 81:2-5
"2. Mów do synów Izraela i powiedz im: Oto czasy święte Jahwe, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte!"

"4. Oto czasy święte dla Jahwe, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie."

"34. Powiedz do synów Izraela: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla Jahwe.
35. Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy.
36. Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla Jahwe. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla Jahwe. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać [w tym dniu] żadnej pracy."

"39. Tak więc piętnastego dnia siódmego miesiąca, kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto Jahwe przez siedem dni. Pierwszego dnia jest uroczysty Szabat. Ósmego dnia także uroczysty Szabat.
40. Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed Bogiem waszym, Jahwe, przez siedem dni.
41. Będziecie obchodzić to święto dla Jahwe co roku przez siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. W siódmym miesiącu będziecie je obchodzić.
42. Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy tubylcy Izraela będą mieszkali w szałasach,
43. aby pokolenia wasze wiedziały, że kazałem synom Izraela mieszkać w szałasach, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz!"
3 Mojżeszowa 23:34-36, 39-43
Lb 29:12 W piętnastym dniu tegoż siódmego miesiąca będziecie mieli zgromadzenie świąteczne; nie będziecie wykonywali żadnej uciążliwej pracy i będziecie obchodzić Święto na cześć Jahwe przez siedem dni."

Lb 29:35 W ósmym dniu będziecie mieli uroczyste zebranie; nie będziecie wykonywali żadnej uciążliwej pracy."
4 Mojżeszowa 29:12, 35
"13. Przez siedem dni będziesz obchodził Święto Szałasów, gdy zgromadzisz zbiory z twego klepiska i tłoczni.
14. Podczas tego święta będziesz się radował zarówno ty sam, jak i twój syn i córka, twój sługa i służebnica, a także Lewita, cudzoziemiec, sierota i wdowa, którzy mieszkają w twych osiedlach.
15. Przez siedem dni będziesz świętował na cześć twego Boga, Jahwe, na tym miejscu, które Jahwe obierze. Albowiem Bóg twój, Jahwe będzie ci błogosławił we wszystkich twych zbiorach i we wszystkich pracach twych rąk, abyś doznał pełnej radości!
16. Trzy razy do roku każdy mężczyzna pokaże się przed twoim Bogiem, Jahwe, na miejscu, które On wybierze: w Święto Przaśników, Święto Tygodni i Szałasów. A niech nikt nie pokazuje się przed Jahwe z próżnymi rękoma!"
5 Mojżeszowa 16:13-16
"14. W Prawie, które Jahwe przekazał za pośrednictwem Mojżesza, znaleźli przepis, by podczas święta w miesiącu siódmym Izraelici mieszkali w szałasach
15. i by we wszystkich swoich miastach i w Jeruzalem ogłaszali i wołali: Ruszajcie w góry! Przynieście gałęzi z różnych gatunków drzewa oliwnego, palmy, gałęzi mirtu i [innych] drzew liściastych, by wznieść szałasy, jak to zostało przepisane!
16. Poszedł więc lud i przynieśli [gałęzie] i wznieśli sobie szałasy, każdy na swoim dachu, na swoich dziedzińcach, w dziedzińcach Świątyni Bożej, na placu przed bramą Wodną i na placu przed bramą Efraimską.
17. Cała społeczność zatem, [wszyscy], którzy powrócili z wygnania, zbudowali sobie szałasy i przebywali w nich. Ode dni Jozuego, syna Nuna, aż do tego dnia nie obchodzili jeszcze Izraelici tego święta w ten sposób. Wszędzie panowała wielka radość.
18. Dzień w dzień aż do dnia ostatniego odczytywano Księgę Prawa Bożego. Przez siedem dni obchodzono to święto. A dnia ósmego odbyło się uroczyste zgromadzenie zgodnie z przepisem."
Nehemiasza 8:14-18
"16. Wszyscy ci, którzy ocaleją spośród wszystkich ludów, biorących udział w wyprawie na Jerozolimę, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać pokłon Królowi - Jahwe Zastępów - i obchodzić Święto Namiotów.
17. A te z ludów ziemi, które nie pospieszą do Jerozolimy oddać pokłon Królowi - Jahwe Zastępów - będą pozbawione deszczu.
18. A jeśli lud Egiptu tam się nie wybierze i tam się nie pokaże, spadną na niego nieszczęścia, jakimi Jahwe doświadczy narody, które nie przyjdą na obchód Święta Namiotów.
19. Taka więc kara spotka Egipt i wszystkie narody, które nie pójdą na obchód Święta Namiotów."
Zachariasza 14:16-19
"24. Oto dzień, który Jahwe uczynił: radujmy się zeń i weselmy.
25. O Jahwe, wybaw! O Jahwe, daj pomyślność!
26. Błogosławiony, który przybywa w imię Jahwe; błogosławimy wam z domu Jahwe.
27. Jahwe jest Bogiem: niech nas oświeci. Zacieśnijcie pochód z gałęziami [w ręku] aż do rogów ołtarza.
28. Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować: Boże mój, chcę Ciebie wywyższać.
29. Wysławiajcie Jahwe, bo dobry; bo łaska Jego na wieki!"
Psalm 118:24-29
"2. Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Jahwe. On stał się dla mnie zbawieniem!
3. Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia.
4. Powiecie jeszcze w owym dniu: Chwalcie Jahwe! Wzywajcie Jego imienia! Dajcie poznać Jego dzieła między narodami, przypominajcie, że wspaniale jest imię Jego!"
Izajasza 12:2-4
"17. A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie."
Objawienie 22:17
"1. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny.
2. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba,
3. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni.
4. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie.
5. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha.
6. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana
7. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy.
8. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.
9. Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem jemu się podobać.
10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe."
2 Koryntian 5:1-10


1 dzień:
Czytanie Tory: 3 Mojżeszowa 22:26-23:44 i 4 Mojżeszowa 29:12-16
Czytanie z Haftory: Zachariasza 14:1-21
Czytanie z Brit Chadasza: Jana 7:2-13

W Szabat:
Czytanie Tory: 2 Mojżeszowa 33:12-34:26 i 4 Mojżeszowa 29:17-31
Czytanie z Haftory: Ezechiela 38:18-39:16
Czytanie z Brit Chadasza: Jana 7:14-36

8 dzień:
Czytanie Tory: 5 Mojżeszowa 14:22-16:17 i 4 Mojżeszowa 29:35-39
Czytanie z Haftory: 1 Królewska 8:54-9:1
Czytanie z Brit Chadasza: Jana 7:37-39

Ciekawa interpretacja: 1. Sukkot - Zarys.


Ciekawa interpretacja: 2. Sukkot - Prorocza zapowiedź błogosławieństw w Mesjaszu.


Ciekawa interpretacja: 3. Sukkot - Prorocza zapowiedź pierwszego przyjścia Mesjasza.


Ciekawa interpretacja: 4. Sukkot - 2 Koryntian 5:1 Ten namiot który jest naszym...Sukkot/Święto Namiotów/Święto Zbiorów to 7-dniowy Święty Festiwal stanowiący zwieńczenie sezonu zbiorów płodów rolnych, który zgodnie z przykazaniem celebruje się mieszkając w prowizorycznych szałasach, co upamiętnia 40-letni okres wędrówki narodu Izraela do Ziemi Obiecanej.
Jest to (obok Święta Paschy oraz Pięćdziesiątnicy) jedno z trzech głównych Świąt, w które Izraelici mieli przykazane corocznie odbywać pielgrzymkę do Jerozolimy.
W przeciwieństwie do poważnych z natury Dni Jom Kippur, Święto Sukkot jest czasem radości i celebracji.


strzałka do góry