Pascha

Pesach / Wieczerza Paschalna - zawsze powinna być tego samego dnia co astronomiczna pełnia księżyca 1 miesiąca

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
5 Cytat #5
6 Cytat #6
Cytat #1

2 Mojżeszowa 12:18

"18. W pierwszym miesiącu, od wieczora dnia czternastego i [potem] aż do wieczora dnia dwudziestego pierwszego, będziecie spożywali przaśne chleby."

Cytat #2

3 Mojżeszowa 23:5-6

"5. W czternastym dniu pierwszego miesiąca, o zmierzchu [rozpoczyna się] Pascha na cześć JHWH.
6. W piętnastym dniu tegoż miesiąca będzie Święto Przaśników dla JHWH. Przez siedem dni macie spożywać [tylko] przaśne chleby."

Cytat #3

5 Mojżeszowa 16:1-8

"1. Przestrzegaj miesiąca Abib i obchodź Paschę na cześć JHWH, twego Boga. W miesiącu Abib bowiem twój Bóg, JHWH, wyprowadził cię nocą z Egiptu.
2. Na Paschę zabijesz dla twego Boga, JHWH, owce i cielęta na tym miejscu, które JHWH wybierze na zamieszkanie dla swego Imienia.
3. Nie będziesz jadł razem z tą [ofiarą] niczego kwaszonego. Przez siedem dni będziesz z nią jadł przaśniki - chleb niedostatku, gdyż w pośpiechu wyruszałeś z Egiptu - abyś dzień twego wyjścia z Egiptu przypominał sobie po wszystkie dni twego życia.
4. Przez siedem dni w całej twej posiadłości nie ma być żadnego kwasu. Z mięsa zaś, które zabijesz [na ucztę] wieczorem pierwszego dnia, nie może nic pozostać przez noc do rana.
5. Nie będziesz też mógł ofiarować Paschy w jakiejkolwiek z osad, które da ci twój Bóg, JHWH.
6. Masz bowiem zabić [baranka] na Paschę na tym miejscu, które twój Bóg, JHWH, wybierze na mieszkanie dla swego Imienia - pod wieczór, przy zachodzie słońca, w porze twego wyjścia z Egiptu.
7. Upieczesz [baranka] i spożyjesz na tym miejscu, które obierze twój Bóg, JHWH. Potem rano zbierzesz się i udasz się do swoich namiotów.
8. Przez sześć dni będziesz spożywał przaśniki, a dnia siódmego odbędzie się uroczyste zgromadzenie na cześć JHWH, twego Boga. Nie będziesz [wtedy] wykonywał żadnej pracy. "

Cytat #4

4 Mojżeszowa 33:3

"3. W piętnastym dniu pierwszego miesiąca wyruszyli z Ramses; nazajutrz po [święcie] Paschy na oczach wszystkich Egipcjan wyszli synowie Izraela dzięki możnej ręce."

Cytat #5

4 Mojżeszowa 28:16-25

"16. W czternastym dniu pierwszego miesiąca przypada Pascha na cześć JHWH,
17. a w dniu piętnastym tegoż miesiąca - Święto; przez siedem dni wolno jeść tylko przaśne chleby.
18. Pierwszego dnia odbędzie się zgromadzenie świąteczne: wówczas nie będziecie wykonywali żadnej uciążliwej pracy.
19. Na ofiarę całopalną dla JHWH złożycie dwa młode cielce, jednego barana i siedem rocznych baranków; a wybierzecie je bez żadnej skazy!
20. Do tego na ofiarę z pokarmów przygotujecie trzy dziesiąte [efy] wyborowej mąki zagniecionej z oliwą na każdego cielca, a dwie dziesiąte na barana.
21. Masz też złożyć jedną dziesiątą część [efy] na każdego z owych siedmiu baranków
22. i jednego kozła na przebłaganie dla dokonania obrzędowego zadośćuczynienia za was.
23. Będziecie to składali w ofierze niezależnie od całopalenia porannego, które jest nieustannym całopaleniem.
24. Będziecie tak czynić codziennie w ciągu siedmiu dni: będzie to miła dla JHWH woń spalanej ofiary, [złożonej] obok nieustannego całopalenia i należącej doń ofiary z pokarmów.
25. A dnia siódmego [znowu] będziecie mieli świąteczne zgromadzenie: nie będziecie zatem wykonywali żadnej uciążliwej pracy."

Cytat #6

2 Mojżeszowa 12:26-27

"26. A kiedy wasi synowie zapytają was: "Co oznacza ten wasz obrzęd?" -
27. odpowiecie: "Jest to ofiara Paschy ku czci JHWH, który w Egipcie przeszedł obok domów Izraelitów, gdy zsyłał plagę na Egipt, i ocalił nasze domy". Wtedy lud pochylił się i upadł na twarz."

Dzień 14 Awiw/Abib/Nisan zwany w Biblii także Dniem Przygotowania do wieczerzy Paschalnej lub zwany jako cały okres 8 dni [1 dzień przygotowania + 7 dni święta] – Świętem Przaśników.
W tym dniu w świątyni składano rano [3 godzina dnia] i pod wieczór [9 godzina dnia] ofiarę ustawiczną jako miłą woń [miła woń – nie była to ofiara za grzech] i dodatkowo rano i wieczorem ofiarę paschalną jako miłą woń.
To w świątyni, w domach w ten 14 dzień gdy nastał ranek sprzątano i pozbywano się wszelkiego zakwasu przez spalenie go w ogniu.
Pieczono przaśne chleby. Sprawdzano czy jednoroczne jagnię oddzielone 10 dnia tegoż pierwszego miesiąca jest nadal bez skazy.
To jagnię służyło na ofiarę biesiadną spożywaną podczas wieczerzy paschalnej, która to odbywała się na przełomie z 14 dnia o zmierzchu a zaczynała 15 dzień – 1 dzień Święta Przaśników.

Reasumując: 14 dnia miesiąca Awiw/Abib/Nisan w I wieku n.e kapłani składali w świątyni na ołtarzu rano 2 jagnięta i wieczorem 2 jagnięta natomiast jagnię spożywane podczas wieczerzy było tylko przez kapłanów zabijane i wykrwawione a krew spalana na ołtarzu w świątyni.

Jagnię bez skazy i przaśny chleb są symbolami większej doskonałej ofiary w Jeszua Mesjaszu, który jest uosobieniem [rzeczywistością] ofiary paschalnej. W zasadzie wszystkie “symbole” starego przymierza [np. manna, woda ze skały, miedziany wąż, przejście przez Jordan itd.] znajdują odzwierciedlenie w Jaszui Mesjaszu, gdyż to słowa o Nim, zostały wcielone w życie w Boskim Planie odnowy stworzenia ludzkiego.

Baranek na wieczerzę paschy nie jest ofiarą za grzech.

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
5 Cytat #5
Cytat #1

Jana 1:29-36

"29. Następnego dnia, gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jeszua, oświadczył: „Oto Baranek Boży.
30. On jest Tym, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mężczyzna, który istniał przede mną, ponieważ był zapowiedziany wcześniej ode mnie.
31. Ja Go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem zanurzać w wodzie, aby tak został objawiony Izraelowi”.
32. Jan zaświadczył również: „Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica i pozostał na Nim.
33. Ja wprawdzie Go nie znałem, lecz Ten, który posłał mnie abym zanurzał w wodzie, zapowiedział mi: «Gdy zobaczysz, że na kogoś zstępuje duch i na nim pozostaje, wiedz, że on będzie zanurzał w duchu świętym».
34. I zobaczyłem to, więc poświadczam: On jest synem bożym”.
35. Następnego dnia Jan stał tam ponownie, a wraz z nim dwóch jego uczniów.
36. A gdy przyjrzał się przechodzącemu Jeszua, rzekł: Oto baranek boży."

Cytat #2

Jana 6:48-59

"48. Ja jestem chlebem życia.
49. Wasi przodkowie jedli na pustyni mannę, ale pomarli.
50. To jest natomiast chleb, który zstępuje z nieba, aby każdy, kto go spożyje, nie zaznał śmierci.
51. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.
52. Wtedy Judejczycy zaczęli się sprzeczać między sobą, pytając: „Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?”.
53. Jeszua więc oświadczył: „Uroczyście zapewniam was: Jeśli nie będziecie spożywali ciała syna człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie [myśleli i postępowali tak jak on].
54. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym.
55. Bo moje ciało naprawdę jest pokarmem, a moja krew naprawdę jest napojem.
56. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje we Mnie, a Ja w nim.
57. Podobnie jak Mnie posłał Ojciec, który żyje, i jak Ja żyję dzięki Ojcu, tak również ten, kto Mnie spożywa, będzie żył dzięki Mnie.
58. To jest właśnie chleb, który zstąpił z nieba; inny od tego, jaki jedli przodkowie i pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
59. O tym mówił Jeszua w synagodze, gdy nauczał w Kafarnaum."

Cytat #3

Dzieje Apostolskie 8:32-35

"32. A czytał następujący fragment Pisma: Prowadzą go jak owcę na zabicie, a On jak baranek, gdy go strzygą, milczy i nie otwiera ust swoich.
33. Został poniżony i wyjęty spod prawa. Któż może opowiedzieć o Jego pokoleniu, skoro Jego życie zabrane zostało z ziemi?
34. A urzędnik zapytał Filipa: „Powiedz mi, proszę, o kim pisze prorok? O sobie samym czy też o kimś innym?”.
35. Wtedy Filip, wychodząc od przeczytanego tekstu Pisma, opowiedział mu Ewangelię o Jeszua."

Cytat #4

Jana 4:6-15

"6 Tam znajdowała się studnia Jakuba. Jeszua, zmęczony przebytą drogą, usiadł obok studni, a było to około godziny szóstej.
7. Nadeszła wtedy kobieta — Samarytanka, aby zaczerpnąć wody. Jeszua poprosił ją: „Daj Mi się napić”.
8. Jego uczniowie natomiast poszli do miejscowości, aby kupić coś do jedzenia.
9. Kobieta odparła jednak: „Jakże Ty, Judejczyk, możesz prosić mnie, kobietę samarytańską, o wodę?”. Judejczycy bowiem nie utrzymują kontaktu z Samarytanami.
10. Na jej słowa Jeszua odpowiedział: „Gdybyś znała dar boży, a także wiedziała, kim jest Ten, kto ci rzekł: «Daj Mi się napić», to byś Go poprosiła, a On dałby ci wody żywej”.
11. Kobieta zawołała wtedy: „Panie, przecież Ty nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc weźmiesz wodę żywą?
12. Czyżbyś był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię? Zresztą on sam z niej korzystał, jego synowie i trzody”.
13. Wówczas Jeszua oznajmił jej: „Każdy, kto pije tę wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie.
14. Kto natomiast napije się wody, którą ja mu dam, już nigdy więcej nie będzie odczuwał pragnienia, gdyż woda, którą mu dam, stanie się w nim obfitym źródłem na życie wieczne[będzie myślał jak On]".
15. Kobieta poprosiła więc: „Panie, daj mi takiej wody, abym już więcej nie odczuwała pragnienia i nie musiała przychodzić tutaj i czerpać”."

Cytat #5

Jana 7:37-38

"37. A w ostatni dzień święta, w Hoszanę Rabbę, Jeszua stanął i zawołał: "Jeśli ktoś jest spragniony, niech wciąż przychodzi do mnie i pije!
38. Kto pokłada swą ufność we mnie, jak mówi Tanach, rzeki wody żywej popłyną z samej głębi jego istoty!""

Tłumaczenia słowa “wino” w różnych przekładach biblii:
np. Przysłów 3:10 [H8492]

“Wtedy twe spichlerze będą napełnione i twoje tłocznie będą ociekać moszczem.”
[Paulińska]

“Wypełnią się wtedy twe stodoły zbożem, z beczek wino będzie się przelewało.”
[Warszawsko-Praska]

“Wtedy twe spichrze będą obficie napełnione, a kadzie twoich tłoczni będą opływać młodym winem.”
[Przekład Nowego Światła]

Dokładna analiza - "wino" w biblii

1. Przedmowa
2. Wino sfermentowane czy niesfermentowane
3. Używanie wina podczas wieczerzy Pańskiej
4. Wino rozcieńczone czy nierozcieńczone. Chwała Jeszua objawiona przez wino

5. Wersety o piciu wina cz.1
6. Wersety o piciu wina cz.2
7. Wersety o piciu wina – KONIEC

Ciekawa interpretacja: Jakie wino użyć do wieczerzy Pańskiej

1. Przedmowa
{{svg_share_icon}}
2. Wino podczas wieczerzy - sfermentowane czy niesfermentowane
{{svg_share_icon}}
3. Używanie wina podczas wieczerzy pańskiej
{{svg_share_icon}}
4. Wino rozcieńczone czy nierozcieńczone. Chwała Jeszua objawiona przez wino
{{svg_share_icon}}
5. Wersety o piciu wina cz.1
{{svg_share_icon}}
6. Wersety o piciu wina cz.2
{{svg_share_icon}}
7. Wersety o piciu wina - KONIEC
{{svg_share_icon}}
Jakie wino użyć do wieczerzy Pańskiej
{{svg_share_icon}}
End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły