Dzień trąbienia

Jom Teruah / Dzień Trąbienia - zawsze wypada 1 dnia po dniu ciemnego księżyca 7 miesiąca

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
5 Cytat #5
6 Cytat #6
Cytat #1

3 Mojżeszowa 23:2, 4, 24-25

"2. Mów do synów Izraela powiedz im: Oto czasy święte JHWH, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte!"

"4. Oto czasy święte dla JHWH, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie określonym czasie."

"24. Powiedz do synów Izraela: Pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie obchodzić uroczysty szabat, trąbienie róg święte zwołanie.
25. Nie będziecie [wtedy] wykonywać żadnej pracy. Złożycie ofiary spalane dla JHWH."

Cytat #2

4 Mojżeszowa 10:10

"10. Również w wasze dni radosne, w dni święte, na nowiu księżyca, przy waszych ofiarach całopalnych i pojednania będziecie dąć w trąby; one będą przypomnieniem o was przed JHWH. Jam jest JHWH, Bóg wasz."

Cytat #3

4 Mojżeszowa 29:1

"1. W siódmym miesiącu, pierwszego dnia miesiąca, będzie święte zwołanie dla was. Żadnej czynności zakazanej pracy nie będziecie wykonywać. Będzie to dla was dzień dęcia [w szofar]."

Cytat #4

1 Królewska 8:2

"2. Zgromadzili się więc na święto u króla Salomona wszyscy mężowie izraelscy w miesiącu Etanim, to jest w miesiącu siódmym."

Cytat #5

Zachariasza 9:14

"14. JHWH się zjawi nad nimi. Jak błyskawice wzlecą Jego strzały i zadmie w róg JHWH, Pan wszechmocny. Nadciągnie w szumie wichru z południa."

Cytat #6

Nehemiasza 8:2, 10-12

"2. Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł kapłan Ezdrasz Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać."

"10. I rzekł im Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie - poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w JHWH jest ostoją waszą.
11. A lewici uspokajali cały lud wołając: Uspokójcie się! Wszak ten dzień jest święty. Nie bądźcie przygnębieni!
12. I cały lud poszedł, by jeść, pić, rozsyłać porcje i wyprawić wielki obchód radosny, gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono."

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
5 Cytat #5
Cytat #1

Joela 2:1-2

"1. Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień JHWH, bo jest już bliski.
2. Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły! Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż do lat przyszłych pokoleń."

Cytat #2

Sofoniasza 1:14-16

"14. Blisko jest wielki dzień JHWH, bliski i rychły on bardzo; głos dnia JHWH okrutny; tam i mocarz zakrzyknie z rozpaczą.
15. Dzień ów będzie dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy,
16. dniem trąby i krzyku wojennego - przeciwko miastom obronnym i przeciw basztom wysokim."

Cytat #3

Mateusza 24:29-31

"29 Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
30. Wówczas ukaże się na niebie znak syna człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą syna człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.
31. Pośle On swoich zwiastunów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego."

Cytat #4

1 Tesaloniczan 4:15-18

"15. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
16. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
17. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.
18. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami."

Cytat #5

Objawienie 8:7-8, 10, 12; 9:1, 13; 11:15

"7. I pierwszy zatrąbił. A powstał grad i ogień - pomieszane z krwią, i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona.
8. I drugi zwiastun zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią"

"10. I trzeci zwiastun zatrąbił: i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód."

"12. I czwarty zwiastun zatrąbił: i została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc - podobnie."

"1. I piąty zwiastun zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści."

"13 I szósty zwiastun zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza który jest przed Bogiem,"

"15. I siódmy zwiastun zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków!"

Szofar
{{svg_share_icon}}

Zalecane czytanie:

Czytanie z Tory: 1 Mojżeszowa 21:1-34
Czytanie z Tory:
4 Mojżeszowa 29:1-6
Czytanie z Haftory: 1 Samuela 1:1-2:10
Czytanie z Brit Chadasza: Mateusza 24:26-33

Ciekawa interpretacja: 

1 Mojżeszowa 21:1-34
{{svg_share_icon}}
4 Mojżeszowa 29:1-6
{{svg_share_icon}}
1 Samuela 1:1-2:10
{{svg_share_icon}}
Mateusza 24:26-33
{{svg_share_icon}}
End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły