Dzień pojednania

Jom Kipur / Dzień Pojednania - wypada 10 dnia 7 miesiąca

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
5 Cytat #5
6 Cytat #6
Cytat #1

3 Mojżeszowa 16:29-34

"29. Niech to będzie dla was wieczystym prawem: dziesiątego dnia siódmego miesiąca macie pościć! Żadnej pracy nie będzie wykonywał wtedy ani mieszkaniec kraju, ani też osiadły wśród was obcokrajowiec.
30. W tym dniu bowiem dokona się przebłaganie za was, by was oczyścić: staniecie się czystymi od wszelkich grzechów wobec JHWH.
31. Oto uroczysty odpoczynek dla was: będziecie jednak pościć - oto wieczyste prawo.
32. Obrzędu przebłagania dokona kapłan, który został namaszczony i obdarzony pełnomocnictwem do pełnienia służby kapłańskiej po swoim ojcu. Przywdzieje on święte szaty lniane
33. i dokona oczyszczenia miejsca Najświętszego, Namiotu Zjednoczenia i ołtarza, a także kapłanów i całego zgromadzonego ludu.
34. Niech to będzie dla was wieczystym prawem: raz do roku dokonywać się będzie obrzędu przebłagania za wszystkie grzechy synów Izraela. I uczyniono tak, jak JHWH nakazał Mojżeszowi."

Cytat #2

3 Mojżeszowa 23:2, 4, 26-32

"2. Mów do synów Izraela powiedz im: Oto czasy święte JHWH, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte!"

"4. Oto czasy święte dla JHWH, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie określonym czasie."

"26. Dalej JHWH powiedział do Mojżesza:
27. Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać dla JHWH ofiary spalane.
28. W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed Bogiem waszym, JHWH.
29. Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego ludu.
30. Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu.
31. Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach.
32. Będzie to dla was uroczysty Szabat. Będziecie pościli. Dziewiątego dnia miesiąca, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz Szabat."

Cytat #3

4 Mojżeszowa 29:7

"7. Także w dniu dziesiątym tego siódmego miesiąca będzie zebranie święte. Będziecie pościć i nie będziecie wykonywać żadnej pracy."

Cytat #4

Izajasza 58:3-7

"3. Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników.
4. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.
5. Czyż Ja taki post jak ten wybieram sobie w dniu, w którym się człowiek umartwia? Czy zwiesić głowę jak sitowie i użyć woru z popiołem za posłanie, czyż to nazwiesz postem i dniem miłym dla JHWH?
6. Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać?
7. Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków?"

Cytat #5

Mateusza 6:14-18

"14. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
15. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.
16. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę.
17. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz,
18. aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."

Cytat #6

5 Mojżeszowa 8:3

"3. ...nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust JHWH."

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
5 Cytat #5
6 Cytat #6
Cytat #1

Efezjan 2:13-16

"13. Ale teraz w Chrystusie Jeszua wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
14. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele
15. pozbawił On mocy prawo przykazań wyrażone w [ludzkich] zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój,
16. i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości."

Cytat #2

1 Koryntian 3:16-17

"16. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że duch Boży mieszka w was?
17. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście."

Cytat #3

2 Koryntian 5:17-21

"17. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.
18. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania.
19. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.
20. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem.
21. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą."

Cytat #4

Kolosan 1:19-23

"19. Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,
20. i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
21. I was, którzy byliście niegdyś obcymi [dla Boga] i [Jego] wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny,
22. teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych,
23. bylebyście tylko trwali w wierze - ugruntowani i stateczni - a nie chwiejący się w nadziei [właściwej dla] Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem - jej sługą stałem się ja, Paweł."

Cytat #5

Rzymian 5:8-11

"8. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
9. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni.
10. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez jego życie.
11. I nie tylko to - ale i chlubić się możemy w Bogu przez pana naszego Jeszuę Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie."

Cytat #6

Daniela 9:26-27

"26. A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla Niego... Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi; a do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia.
27. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara pojednania. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie."

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
5 Cytat #5
6 Cytat #6
Cytat #1

1 Piotra 2:5-9

"5. wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa."
6. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.
7. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się głowicą węgła -
8. i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.
9. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do nadzwyczajnego swojego światła,"

Cytat #2

1 Jana 2:1-2

"1. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jeszua Chrystusa sprawiedliwego.
2. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata."

Cytat #3

Hebrajczyków 7:26-27

"26. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa,
27. takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie."

Cytat #4

Hebrajczyków 8:1-2

"1. Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach,
2. jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka."

Cytat #5

Hebrajczyków 9:11-15

"11. Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek,
12. ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie.
13. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała,
14. to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.
15. I dlatego jest pośrednikiem odnowionego przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy."

Cytat #6

Hebrajczyków 9:24-28

"24. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej [świątyni], ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga,
25. nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą.
26. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie.
27. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd,
28. tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują."

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
4 Cytat #4
5 Cytat #5
Cytat #1

Hebrajczyków 10:19-22

"19. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa.
20. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje.
21. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym,
22. przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą."

Cytat #2

Objawienia 1:5-6

"5. i od Jeszua Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego z umarłych i władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,
6. i uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen."

Cytat #3

Objawienia 5:9-10

"9. I taką nową pieśń śpiewają: Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
10. i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi."

Cytat #4

Powtórzonego Prawa 8:3-5

"3. Więc cię upokarzał i morzył głodem, a [potem] karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, aby ci dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz tym wszystkim, co JHWH zrządzi.
4. Twoja odzież nie zużyła się na tobie, a noga twa nie obrzmiała przez owe lat czterdzieści.
"5. Zrozum więc, że twój Bóg, JHWH, wychowuje ciebie, podobnie jak ojciec [wychowuje] swego syna."

Cytat #5

Jana 4:34

"34. Mówi im Jeszua: Moim pokarmem jest spełnienie woli Tego, który Mnie posłał, i dokonanie Jego dzieła."

Avinu Malkeinu – Shira Choir ft. Shulem Lemmer | אבינו מלכינו ״מקהלת שירה״ ושלום למר.

Avinu Malkeinu to modlitwa, która w wolnym tłumaczeniu z Hebrajskiego oznacza “Ojcze nasz, Królu nasz”. Odmawia się ją w święta Jom Kipur. Z racji tego, że jest to modlitwa, nie jest to dosłowne tłumaczenie piosenki, natomiast jest to tekst modlitwy w języku polskim.

Ojcze nasz, Królu nasz, zgrzeszyliśmy przeciw Tobie
Ojcze nasz, Królu nasz, nie mamy króla oprócz Ciebie
Ojcze nasz, Królu nasz, bądź nam przychylny ze względu na Twoje Imię
Ojcze nasz, Królu nasz, spraw, niech będzie znów dobry rok
Ojcze nasz, Królu nasz, uchyl każdy zły wyrok
Ojcze nasz, Królu nasz, wymaż myśli naszych nieprzyjaciół i zerwij ich naradę
Ojcze nasz, Królu nasz, oddal od nas wszelki lęk i ucisk
Ojcze nasz, Królu nasz, ześlij uzdrowienie wszystkim chorym Twojego ludu
Ojcze nasz, Królu nasz, oddal od synów Twojego Przymierza zarazę, miecz, zło, głód, niewolę, pogardę, zniszczenie i klęskę
Ojcze nasz, Królu nasz, wysłuchaj wołania naszego, osłoń i ulituj się nad nami
Ojcze nasz, Królu nasz, nie dozwól, aby zagubiło się Twoje dziedzictwo
Ojcze nasz, Królu nasz, pamiętaj, że jesteśmy prochem
Ojcze nasz, Królu nasz, zwróć nas ku sobie w szczerej pokucie
Ojcze nasz, Królu nasz, przebacz i odpuść wszystkie nasze winy
Ojcze nasz, Królu nasz, otwórz bramy niebios dla modłów naszych
Ojcze nasz, Królu nasz, przyjmij modły nasze w miłosierdziu i łasce
Ojcze nasz, Królu nasz, wspomnij nas na życie i zapisz do Księgi Życia

Zalecane czytanie rano:

Czytanie Tory: 3 Mojżeszowa 16:1-34
Czytanie Tory: 4 Mojżeszowa 29:7-11
Czytanie z Haftory: Izajasza 57:14-58:14
Czytanie z Haftory: Daniela 9:1-27
Czytanie z Brit Chadasza: 1 Jana 1:1-10

3 Mojżeszowa 16:1-34
{{svg_share_icon}}
4 Mojżeszowa 29:7-11
{{svg_share_icon}}
Izajasza 57:14-58:14
{{svg_share_icon}}
Daniela 9:1-27
{{svg_share_icon}}
1 Jana 1:1-10
{{svg_share_icon}}

Zalecane czytanie wieczorem:

Czytanie Tory: 3 Mojżeszowa 18:1-30
Czytanie Tory: cały zwój Jonasza
Czytanie z Haftory: Micheasza 7:18-20
Czytanie z Brit Chadasza: Hebrajczyków 10:28-39

3 Mojżeszowa 18:1-30
{{svg_share_icon}}
Jonasza
{{svg_share_icon}}
Micheasza 7:18-20
{{svg_share_icon}}
Hebrajczyków 10:28-39
{{svg_share_icon}}
End
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły