Uczestnictwo w Wieczerzy Paschalnej przymierza Pańskiego

1Koryntian 5: 6-13 Wcale nie macie się czym chlubić! Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? 7 Usuńcie stary zakwas, by stać się nowym ciastem, gdyż jesteście ciastem niezakwaszonym. Mesjasz przecież został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Wj 12:21 8 Nie świętujmy więc, używając starego zakwasu, a także zakwasu złości i przewrotności, ale w niezakwaszonej czystości i prawdzie. 9 Napisałem wam w liście, abyście nie zadawali się z rozpustnikami. 10 Nie miałem na myśli w ogóle rozpustników tego świata, chciwych, zdzierców czy też bałwochwalców, bo wtedy musielibyście porzucić ten świat. 11 Teraz jednak napisałem wam, abyście nie zadawali się z takim, który nazywa siebie bratem, a jest rozpustnikiem lub chciwcem albo bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem czy zdziercą. Z takim nawet nie zasiadajcie do wspólnego stołu. 12 Ja nie zamierzam sądzić tych spoza wspólnoty. Wy sądźcie tylko tych, którzy do was należą. 13 Tych spoza wspólnoty osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych.

1Koryntian 11:17-34 Nie pochwalam was za to, że wspólne zebrania nie prowadzą was do dobrego, lecz do złego. 18 Przede wszystkim słyszę, że gdy schodzicie się na zebranie, dochodzi wśród was do podziału. częściowo w to wierzę, 19 bo muszą pojawić się wśród was stronnictwa, aby się okazało, kto jest wypróbowany. 20 Wasze wspólne zgromadzenia nie są spożywaniem wieczerzy Pańskiej. 21 Każdy bowiem w czasie wieczerzy zabiera się najpierw do własnego jedzenia, a skutek jest taki, że gdy jeden jest [jeszcze] głodny, drugi już jest nietrzeźwy [napity]. 22 Czy nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie okazać pogardę zebranemu ludowi Bożemu i zawstydzić tych, którzy niczego nie posiadają? Cóż powinienem wam powiedzieć? Może pochwalę was? Nie, za to was nie pochwalę. 23 To, co otrzymałem od Pana, przekazałem wam, a mianowicie, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany [w ręce wrogów], wziął chleb 24 i odmówiwszy dziękczynną modlitwę połamał go i rzekł: "To jest Ciało moje, za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę". 25 Podobnie po wieczerzy [wziął] kielich i powiedział: "Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Ile razy będziecie z niego pić, czyńcie to na moją pamiątkę". 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, głosicie śmierć Pana do czasu, aż On przyjdzie. Pow. Prawa 16:16; 2 Kronik 8:12-13; Hebrajczyków 9:25; 27 Ktokolwiek zatem niegodnie spożywa chleb lub pije z kielicha Pana, ten będzie odpowiadał za spożywanie Ciała i Krwi Pana. 28 Każdy więc człowiek, zanim przystąpi do spożywania tego chleba i picia z kielicha, powinien naprzód zbadać siebie samego. 29 Kto bowiem spożywa i pije niegodnie, ściąga na siebie wyrok potępienia, ponieważ nie odróżnia Ciała Pana od zwykłego chleba. 30 Oto dlaczego jest wśród nas tylu chorych i słabych, a niektórzy nawet pomarli. 31 Gdybyśmy sami siebie należycie osądzali, nie bylibyśmy sądzeni, 32 lecz kiedy Pan wymierza nam karę, to nas upomina, abyśmy nie zostali potępieni wraz ze światem. 33 Bracia! Gdy zbieracie się, aby spożywać Ciało i Krew Pana, czekajcie jedni na drugich! 34 Jeśli ktoś jest godny, niech się naje w domu, abyście przez wasze wspólne zebrania nie ściągali na siebie kary [Bożej]. Pozostałe sprawy załatwię, gdy do was przybędę. [B.Poznańska]

Hebrajczyków 10:29 Zastanówcie się zatem, jak surowa kara spotka tego, kto znieważa Syna Bożego, bezcześci uświęcającą nas Krew Przymierza i zachowuje się w sposób karygodny wobec Ducha, który jest dawcą łaski.

  1. Ktokolwiek zatem niegodnie spożywa chleb lub pije z kielicha Pana, ten będzie odpowiadał za spożywanie Ciała i Krwi Pana.
  2. Każdy więc człowiek, zanim przystąpi do spożywania tego chleba i picia z kielicha, powinien naprzód zbadać siebie samego.

PODSTAWY: Wyjścia 12:43-49 JHWH powiedział do Mojżesza i Aarona: „Oto przepisy dotyczące Paschy. Obcym nie wolno jej spożywać. 44 Niewolnik zakupiony za pieniądze może w niej uczestniczyć pod warunkiem, że zostanie obrzezany. 45 Przybysz lub najemnik nie może do niej zasiąść.[z niej spożywać BW] 46 Baranka należy jeść w jednym domu. Nie wyniesiesz nic z mięsa ani nie będziesz łamał jego kości. 47 Tak ma postąpić cała społeczność Izraela. 48 Jeśli cudzoziemiec zamieszka u ciebie i chciałby obchodzić Paschę JHWH, to wpierw masz obrzezać wszystkich mężczyzn w jego domu, a dopiero potem może do niej przystąpić. Będzie traktowany jak członek narodu. Wszyscy nieobrzezani natomiast nie będą jej spożywać. 49 To samo prawo dotyczy członków narodu, jak i cudzoziemców, którzy zamieszkają pośród was”.

Liczb 9:5-14 Obchodzili zatem Paschę na pustyni Synaj w czternastym dniu pierwszego [miesiąca], o zmierzchu. Synowie Izraela wypełnili więc wszystko zgodnie z tym, co Jahwe nakazał Mojżeszowi. 6 Znaleźli się jednak ludzie, którzy zanieczyścili się przy zwłokach ludzkich, tak że nie mogli obchodzić Paschy w tym dniu. Mężowie ci udali się zatem tego samego dnia do Mojżesza (i Aarona) 7 i powiedzieli do niego: Zanieczyściliśmy się przy zwłokach ludzkich. Czemu jednak mamy być upośledzeni wśród synów Izraela, nie mogąc w oznaczonym czasie złożyć daru dla Jahwe? 8 Odpowiedział im Mojżesz: Poczekajcie, bym się dowiedział, co Jahwe zarządzi w waszej sprawie. 9 Jahwe zaś tymi słowy przemówił do Mojżesza: 10 Tak oto powiedz synom Izraela: Jeżeli któryś z was albo z waszych potomków zanieczyści się przy umarłym, albo też będzie się znajdował w dalekiej podróży, powinien jednak obchodzić Paschę na cześć Jahwe. 11 [Tacy ludzie] niech ją zatem obchodzą w czternastym dniu drugiego miesiąca o zmierzchu. Winni spożyć [baranka] z przaśnymi chlebami i gorzkimi ziołami. 12 Nie pozostawią z niego niczego do rana ani nie połamią jego kości. Będą obchodzić święto zgodnie ze wszystkimi przepisami Paschy. 13 Kto jednak będąc czysty i nie znajdując się w podróży zaniedba obchodzenia Paschy, będzie wyłączony ze swego ludu. Taki człowiek poniesie więc karę za swój grzech, bo nie złożył dla Jahwe daru ofiarnego w oznaczonym czasie. 14 Jeżeli jakiś cudzoziemiec znajdując się pośród was będzie obchodził Paschę dla Jahwe, ma ją obchodzić według praw i zwyczajów Paschy. Jedno więc prawo będzie was obowiązywało, zarówno cudzoziemca, jak i tubylca.

Powtórzonego Prawa 16:4-6 Przez siedem dni w całej twej posiadłości nie ma być żadnego kwasu. Z mięsa zaś, które zabijesz [na ucztę] wieczorem pierwszego dnia, nie może nic pozostać przez noc do rana. 5 Nie będziesz też mógł ofiarować Paschy w jakiejkolwiek z osad, które da ci twój Bóg, Jahwe. 6 Masz bowiem zabić [baranka] na Paschę na tym miejscu, które twój Bóg, Jahwe, wybierze na mieszkanie dla swego Imienia - pod wieczór, przy zachodzie słońca, w porze twego wyjścia z Egiptu.

  1. Wszyscy nieobrzezani natomiast nie będą jej spożywać.
  2. ludzie, którzy zanieczyścili się przy zwłokach ludzkich, tak że nie mogli obchodzić Paschy w tym dniu. [Tacy ludzie] niech ją zatem obchodzą w czternastym dniu drugiego miesiąca o zmierzchu.
  3. Kto jednak będąc czysty i nie znajdując się w podróży zaniedba obchodzenia Paschy, będzie wyłączony ze swego ludu. Taki człowiek poniesie więc karę za swój grzech, bo nie złożył dla Jahwe daru ofiarnego w oznaczonym czasie.
  4. Jeżeli jakiś cudzoziemiec znajdując się pośród was będzie obchodził Paschę dla Jahwe, ma ją obchodzić według praw i zwyczajów Paschy. Jedno więc prawo będzie was obowiązywało, zarówno cudzoziemca, jak i tubylca.
  5. Przez siedem dni w całej twej posiadłości nie ma być żadnego kwasu.

  6. JAKIE OBRZEZANIE: Kolosan 2:11 W Nim też zostaliście obrzezani Pomazańca obrzezaniem, a nie ludzkim obrzezaniem waszego doczesnego ciała.

Rzymian 2:28-29 Bo w rzeczywistości nie jest Żydem ten, kto się takim okazuje na zewnątrz. Obrzezanie też nie jest tym, co się uwidacznia na ciele. 29 Żydem jest się wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca według ducha, a nie zewnętrznie. Taki człowiek otrzymuje pochwałę od Boga, a nie od ludzi

Powtórzonego Prawa 10:16-17 Obrzezajcie więc wasze serca z ich nieczystości i nie bądźcie już ludem o twardym karku, 17 bo JHWH, wasz Bóg, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami. On jest Bogiem wielkim, potężnym i groźnym. Nie jest stronniczy ani przekupny.

Powtórzonego Prawa 30:6 JHWH, twój Bóg, obrzeza twoje serce i serce twojego potomstwa, abyś kochał JHWH, twojego Boga, z całego serca i z całej duszy i abyś żył.

Jeremiasza 4:4 Poddajcie obrzezaniu wasze serca i porzućcie swój upór wobec JHWH, mieszkańcy Judy i Jeruzalem. W przeciwnym razie mój gniew wybuchnie jak ogień, z powodu waszych złych czynów rozpali się tak, że nikt nie zdoła go zagasić.

Mateusza 22:37 On odpowiedział: „Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

CO ZNACZY OBRZEZANIE SERCA: 1Koryntian 10:14-22 Umiłowani moi, strzeżcie się bałwochwalstwa! 15 Zwracam się przecież do ludzi rozsądnych. Zresztą sami osądźcie to, co ja mówię. 16 Czy kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, nie jest jednoczeniem się z krwią Mesjasza? Czy chleb, który łamiemy, nie jest jednoczeniem się z ciałem Mesjasza? 17 Jeden bowiem jest chleb i nas wielu tworzy jedno ciało, bo wszyscy bierzemy z tego samego chleba. 18 Popatrzcie na naród izraelski. Czy ci, którzy spożywają dary z ołtarza, nie jednoczą się z ołtarzem? 19 Cóż więc mówię? Że ofiara złożona przez pogan bożkom ma jakieś znaczenie? Albo że bożek ma jakieś znaczenie? 20 Nie! Mówię, że to, co składają na ofiarę, jest dla demonów, a nie dla Boga. Nie chcę, byście się zjednoczyli z demonami. 21 Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać do stołu Pana i do stołu demonów. 22 Czy będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czy jesteśmy od Niego silniejsi?

Efezjan 4:20-25 Ale wy nie tak poznawaliście Chrystusa. 21 Słyszeliście o Nim i zostaliście pouczeni zgodnie z prawdą, która jest w Nim w Jezusie: 22 [że trzeba] zrzucić z siebie starego człowieka z jego dawnym sposobem życia, którego zwodnicze żądze doprowadzają do upadku, 23 odnowić ducha i myśli, 24 przyoblec się w nowego człowieka, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. 25 Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę bliźniemu swemu, bo jesteście członkami jednego Ciała.

1Jana 4:1-3 Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, lecz rozeznawajcie duchy, czy są od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. 2 Po tym rozpoznacie ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest od Boga, 3 a każdy duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest od Boga. Ten właśnie jest duchem antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, a właściwie już jest na świecie.

Rzymian 10:9-11 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
10 Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. 11 Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.

2. DOTYKANIE MARTWEGO: Łukasza 9:60 Powiedział mu: Zostaw umarłym grzebanie umarłych, a ty głoś królestwo Boże.

1Koryntian 15:33 Nie dajcie się zwodzić: złe towarzystwo psuje dobre obyczaje.

CECHY DUCHOWO MARTWEGO: Hebrajczyków 6:1 Stąd też, pomijając podstawy nauki o Chrystusie, przystąpmy do spraw poważniejszych, byśmy nie zakładali od nowa fundamentu, [którym jest] zerwanie z uczynkami martwymi, wiara w Boga,

Hebrajczyków 9:14 to tym bardziej krew Chrystusa, który potęgą ducha wieczystego złożył w ofierze Bogu samego siebie nieskalanego, oczyści nasze sumienie od uczynków martwych, abyśmy oddawali cześć Bogu żyjącemu.

1Tymoteusza 5:4-6 A jeśli jakaś wdowa ma dzieci albo wnuki, to niech najpierw uczą się wypełniać obowiązki wobec własnej rodziny, odwdzięczać się swoim rodzicom - bo to jest miłe w oczach Bożych. 5 Wdowa, która rzeczywiście jest wdową, samotna, pokłada ufność w Bogu i nie szczędzi czasu na błagalne modlitwy we dnie i w nocy. 6 Ta zaś, która źle się prowadzi, umarła za życia.

Jakuba 2:26 Doprawdy, jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

Rzymian 8:6-8 Oddawanie umysłu we władanie starej natury to śmierć, ale umysł we władaniu Ducha to życie i szalom. 7 Bo umysł we władaniu starej natury jest wrogi Bogu, gdyż nie poddaje się Torze Bożej, bo i zresztą nie może. 8 Ci zatem, którzy utożsamiają się ze swą starą naturą, nie mogą podobać się Bogu.

2Tymoteusza 2:16-17 Ale trzymaj się z dala od bezbożnej paplaniny, bo ci, którzy w nią brną, będą coraz bardziej pogrążać się w bezbożności, 17 a ich nauka jak gangrena będzie trawić ludzi. Są wśród nich Hymenaj i Filet,

3. NIE MOŻNA ZANIECHAĆ: Jana 6:53-58 Jezus więc powiedział im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Bo moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, i Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto spożywa moje ciało, żyć będzie przeze Mnie. 58 To jest chleb, który zstąpił z nieba. Nie jak ten, który jedli praojcowie i pomarli. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki.

4. PODSTAWY DLA „PRZYBYSZA” Dzieje apostolskie 15:15-21 Potwierdzają to zresztą słowa napisane przez proroków: 16 "Potem powrócę i odbuduję upadły dom Dawida, odbuduję jego ruiny i podźwignę go. 17 Aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie ludy, nad którymi wzywa się Imienia mego - mówi Pan, który to wszystko czyni" 18 słowa znane od wieków. 19 Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Pana. 20 Należy jednak napisać im, aby powstrzymali się od ofiar nieczystych składanych bogom, od nierządu, od pokarmów ze zwierząt uduszonych i krwi. 21 Od dawna bowiem w miastach są tacy, którzy głoszą naukę Mojżesza, czytając go w każdy szabat w synagogach".

5. WIERNY W NAJMNIEJSZYM JEST TAKŻE WIERNY W WIELKIM: Łukasza 16:10-13 Wierny w najmniejszym jest także wierny w wielkim, a nieuczciwy w małym jest także nieuczciwy w wielkim. 11 Jeżeli więc nie byliście wierni w zarządzaniu niegodziwą mamoną, to któż wam powierzy prawdziwe dobro? 12 A jeśli nie jesteście wierni w cudzym, to któż wam powierzy to, co wasze? 13 Żaden sługa nie może służyć dwom panom, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo z jednym będzie trzymał, a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i mamonie!

Wyjścia 12:15-20 Przez siedem dni będziecie jeść chleby niekwaszone. Już w pierwszym dniu macie usunąć kwas z waszych domów. Ktokolwiek będzie jadł chleb kwaszony - od pierwszego dnia do siódmego - będzie wyłączony z Izraela. 16 Święte zebranie macie odbyć w pierwszym i w siódmym dniu; nie będzie się u was wykonywało [wtedy] w ogóle żadnej pracy. Będzie wam wolno przyrządzać jedynie to, co każdy zwykł jadać. 17 Macie zachować [przepis] o chlebach przaśnych, bo właśnie w tym dniu wywiodłem wasze zastępy z ziemi egipskiej. Macie zachowywać ten dzień z pokolenia w pokolenie jako niewzruszone prawo. 18 W pierwszym miesiącu, od wieczora dnia czternastego i [potem] aż do wieczora dnia dwudziestego pierwszego, będziecie spożywali przaśne chleby. 19 Przez siedem dni nie może być kwasu w waszych domach. Ktokolwiek bowiem będzie jadł chleb kwaszony, będzie wyłączony ze społeczności Izraela, zarówno obcy jak i mieszkaniec kraju. 20 Nie wolno wam więc spożywać niczego kwaszonego; we wszystkich swych mieszkaniach macie spożywać przaśne chleby. JAKI Z TEGO WNIOSEK?

PSZAŚNE SERCE: Mateusza 16:11-12 Jak możecie nie rozumieć, że nie miałem na myśli chlebów [mówiąc]: Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. 12 Wtedy zrozumieli, że nie kazał im wystrzegać się kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów.

Marka 8:15 Wtedy im przykazał: «Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda![kwasu polityki]»

Filipian 3:18-20 Bo wielu - jak już przedtem często wam mówiłem, a teraz mówię ze łzami w oczach - żyje niczym wrogowie pala Mesjaszowego. 19 Zmierzają do zguby! Ich bóg to ich brzuch, dumni są z tego, czego powinni się wstydzić, bo troszczą się o rzeczy tego świata. 20 Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa,

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TYCH KTÓRZY PRZEWODZĄ: Ezechiela 44:5-11 I rzekł do mnie Jahwe: Synu człowieczy, zwróć uwagę, zobacz na własne oczy i przyjmij w swoje uszy to wszystko, co Ja ci powiem w sprawie wszystkich przepisów Świątyni Jahwe i wszystkich jej praw. Zwróć uwagę na tych, którzy wchodzą do Świątyni, i na wszystkich, którzy opuszczają sanktuarium, 6 i powiedz buntownikom, Domowi Izraela: Tak mówi Pan, Jahwe: Dosyć [już], Domu Izraela, wszystkich waszych obrzydliwości 7 [które popełnialiście], wprowadzając obcych o nie obrzezanym sercu i nie obrzezanym ciele, aby przebywali w moim sanktuarium i bezcześcili moją Świątynię, gdy ofiarowaliście mój chleb, tłuszcz i krew oraz łamaliście moje Przymierze wszystkimi waszymi obrzydliwościami. 8 Nie strzegliście moich świętych nakazów, ale ustanowiliście siebie stróżami moich nakazów w moim sanktuarium. 9 Tak mówi Pan, Jahwe: Żaden obcy o nie obrzezanym sercu i nie obrzezanym ciele nie wejdzie do mojego sanktuarium, żaden obcokrajowiec, który przebywa pośród synów Izraela. 1Koryntian 3:16-17, 10 Albowiem Lewici, którzy oddalili się ode mnie, gdy Izrael błądził, którzy odeszli ode mnie za swymi bożkami, poniosą [karę za] swoją winę. 11 Oni będą sługami, mając pieczę nad bramami Świątyni w moim sanktuarium, i będą sługami Świątyni. Oni będą zabijać żertwę całopalenia i ofiary krwawej dla ludu. Oni będą stać przed nimi, aby im służyć.