Blog


Mesjańska Wspólnota Domowa

Wyrywane z kontekstu

Galatów 5:18 A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. [BW]

Niektórzy twierdzą na podstawie tego wersetu, iż Szaul mówi tu o Prawie Mojżeszowym.

Czy tak faktycznie jest i na co wskazuje kontekst?

Czy ELOHIM to trójca?

Słowo ELOHIM, oznaczające Boga-Stwórcę, w tekście biblijnym występuje najczęściej w liczbie mnogiej. Jednak ELOHIM oznacza jednego Boga, gdyż jest używany wraz z czasownikami liczby pojedynczej. Forma mnoga raczej podnosi rangę tego słowa do majestatu władzy królewskiej, znanej z historii, pod tytularną postacią władców ludzkich, np.: „My Jan Sobieski, król Polski… etc…”.

Czy jesteś gałązką oliwną?

Rz 11:17 A jeśli niektóre gałęzie zostały odłamane, i ty - dziczka oliwna - zostałeś wszczepiony między nie, i stałeś się w równym stopniu uczestnikiem bogatego korzenia drzewa oliwnego,

Święta Biblijne

Święta Izraela posiadają swój historyczny kontekst, odnoszący się do historii narodu Hebrajskiego, jednakże posiadają również proroczy kontekst, wskazujący na wydarzenia, które miały mieć miejsce w przyszłości.

Kogo można nazwać Żydem

Wszyscy wiemy, jak skomplikowana jest odpowiedź na to pytanie.
Mamy przecież sprzeczne ze sobą definicje 'żydowskości': halachiczną, prawa cywilnego państwa Izrael, kulturową itd.

10 słów

10 słów

Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,
A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.


strzałka do góry